تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - مطالب علیرضا
ﺍﯾﺮﺝ ﻣﯿﺮﺯﺍ
ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ , ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺣﻠﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ، ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻭ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻦ ﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻭﻟﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺍﺳﺐ ﺷﻤﺮ ﻭ ﯾﺎﺑﻮﯼ ﺣﺮ ﺑﻦ ﺭﯾﺎﺣﯽ ﺭﻭ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﻦ .
ﺍﺯ ﺁﺧﺮﺕ، ﺍﺯﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ
ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻢ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻦ
ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﻤﺶ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺍﺻﻞ
ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ .

ﻻﻣﺼﺒﺎ ﺟﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ
ﻗﺴﻤﺘﺎﯾﯿﺸﻢ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﯿﺮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ .
ﺗﻮ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺣﻀﺮﺕ
ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺭﻭ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ .
ﺗﻮ ﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﮎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺎﻫﺎﺭﻭ ﺍﺣﻤﻖ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ
ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﺮﺩﻭﺗﺎﺵ ﻭﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺵ ...

ﻓﻘﯿﻪِ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺭﻓﻊِ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ ، ﺩﺭ ﺣﺠﺎﺏ ﮐﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺪ ، ﺑﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺏ ﮐﻨﺪ
ﺯ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺱ ﮐﻪ "ﺧﺎﻧﻢ " ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﻨﻢ
ﺍﺯﻭ ﺑﺘﺮﺱ ﮐﻪ "ﻫﻤﺸﯿﺮﻩ ﺍﺕ " ﺧﻄﺎﺏ ﮐﻨﺪ
تاریخ : دوشنبه 11 مرداد 1395 | 12:16 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


یک کارت عروسی جالب دیدم پدری دخترش را عروس کرد و در کارت ارسالی خود اینچنین نوشت:
به نام خداوند ایران زمین
" ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ﺩﺭ ﻛﻒ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ " .
ﺩﻭﺷﻴﺰﻩ ....ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ..... ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ!
ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺟﺸﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻨﺪ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ . ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ... ﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭﺗﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪﺍﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﭙﺴﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﺪ . من پسر کورش بزرگم و همچون اجدادم برخورد می نمایم.
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺗﻔﻜﺮ !!!

انسانهای واقعی نه پول زیاد دارند نه جایگاه و مقام بالا...
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺰﺭﮒ و نگاهی مهربان دارند.

ارسالی از دوسته خوبمون مهرداد
تاریخ : دوشنبه 11 مرداد 1395 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی

معالی - کوی زهرا- ابوالنصر- الحسینی الهاشمی- بنی هاشمی-داعی الله - فرزدقی - فدک - ابوذر غفاری - شقاقیان - طلاب - فتحیه - سجادیه - منصوریه - فضیلت - فلاحت - رسالت- والفجر - یقطین و.......

اینها نامهای خیابانهای بغداد یا ریاض نیست نام خیابان های شیراز شهر شعر و ادب پارسی,,شهر حافظ و سعدی است !!شهر کوروش
 شهر هخامنشیان
 شهر لطفعلی خان زند و زندیان
 شهر فرهنگ غنی پارسیان

به راستی آیا زبان پارسی دارای فقر واژگانی است و در نام گذاری چند خیابان ناتوان است که نام های عربی را روی خیابان ها میگذارند؟
 آیا در کل عربستان یک خیابان را می توانید بیابید که نام پارسی داشته باشد؟
 کسانی که این نامها را بر می گزینند هرگز به گویش سخت این نامها اندیشیده اند؟ چرا هیچ مسولی از هجوم فرهنگ و زبان تازی نگران نیست؟؟
 خیابان داریوش در حکومت گذشته ساخته و نام گذاری شد چرا شهرداری پس از انقلاب نامش را به توحید تغییر داد؟ آیا داریوش به اندازه ابوذر غفاری از این شهر سهم ندارد؟ آیا این اقدام چیزی جز ستیز با تاریخ و فرهنگ کهن این مرز و بوم است؟!
سی و چند سال پیش بود که شاه گریه کرد و رفت…!
مردم ریختن تو خیابون و شادمانه شیرینی و شکلات پخش میکردن...
چند تا بچه داد میزدن شاه فراری شده سوار گاری شده…!
یه شیرین عقل دیگه‌ای هم داد میزد مَمَد دِماغ دَر رَفت…!
مردم جلوی ماشین‌ها رو میگرفتن و تا راننده رو پیاده نمیکردن که برقصه نمیذاشتن بره…!
عکس شاه رو از روی اسکناس‌ها رو درآورده بودن و با خوشحالی بههم نشون میدادن و نمیدونستن عکس شاه اعتبار اون کاغذ‌ها بود…!
تا اون روز هر دلار هفت تا یک تومانی بود …!
تا اون روز هر تومان کلی ریال با ارزش…!
تا اون روز ایران ما قدرت پنجم نظامی جهان بود
تا اون روزحجاب ازاد و حق مادرامون با ما یکی بود
تا اون روز سپاه دانش بود
تا اون روز پیش آهنگی داشتیم
تا اون روز تغذیه رایگان بود !
تا اون روز برای ادامه تحصیل بورسیه از طرف دولت بهت داده میشد!
تا اون روز ورود ما به همه جای کره خاکی ازاد و بدون دردسر بود!
تا اون روز مسلمان در مسجد و عرق خور در میخانه بود!
تا اون روز مادری در انتظار بازگشت فرزندش از جنگ نبود!
تا اون روز پدری بر سر مزار پسر شهیدش نبود
تا اون روز خیابانها رنگی بود !
تا اون روز خواهرامون تو خیابانها امنیت داشتند!
تا اون روز ورزشکارامون مجبور نبودن آبمیوه بفروشن!
تا اون روز روی کسی اسید نپاشیده بودن
تا اون روز به دختری قبل از اعدام تجاوز نکرده بودن!
تا اون روز بچه ۱۷ ساله اعدام نکرده بودن!
تا اون روز پول نفت خرج لبنان و فلسطین و سوریه و عراق نکرده بودن!
تا اون روز ایرانی اعتبار و احترام و اقتدار داشت!

و سالها گذشت از اون روز….


 

دیگه مردم از شاه بعنوان مَمَد دِماغ یاد نمیکنن
بلکه آه میکشن و میگن خدا بیامرزدش…!
نور به قبرش بباره ایشالله…!
دیگه جان بی‌ارزش شد!
پولها بی‌ارزش شد…!
دلار افسار برید
برکت هم رفت…!
آب و برقی مجانی نشد!
معنویاتمان هم بر باد رفت…!
رقصیدن جُرم شد…!
زیابیی جُرم شد…!
گردش جُرم شد…!
تفریح جُرم شد…!
لباس جُرم شد…!
آرایش جُرم شد…!
مهمانی جُرم شد…!
خوردن جُرم شد…!
نوشیدن جُرم شد…!
نگاه کرد جُرم شد…!
عشق جُرم شد…!
اعتراض جُرم شد…!
ورزش جُرم شد…!
خنده جُرم شد…!
سر در گریبونیم ما خود کرده‌های بی تدبیر..


37 سال دستاورد انقلاب اسلامی :

۹٠٠٠ پزشك بیكار ،٧ میلیون جوان بیكار ، ۸ ملیون آواره دنیا
ازهر١٠ ازدواج ٦طلاق ،٦ میلیون معتاد. ٦٨% افسردگی ،رسیدن سن فحشا به ١۳ سالگی ، فروش سالانه ١٣ هزار كلیه ،٤٢% زیر خط فقر


اهای تو که برای نسل من تصمیم گرفتی و ۳ نسل رو نابود کردی یادت باشه نفرین نسل من و نسلهای بعدی همیشه پشتت خواهد بود هیچ وقت تو را برای نابودی ایرانم نخواهم بخشید !
بابک ایران بان

پاینده باد ایران زمین ❤️تاریخ : شنبه 9 مرداد 1395 | 01:53 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
#کمکهای_ایران_به_کشورهای_خارجی

هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس بین‌المللی یک روزه کمک به پاکستان اعلام کرد که ایران 330 میلیون دلار به #پاکستان کمک خواهد کرد.
http://www.aftabnews.ir/vdcb0gbw.rhbz8piuur.html

وام یک میلیارد دلاری ایران به #عراق
http://goo.gl/ihA5J8

پیشنهاد دوباره وام یک میلیارد دلاری ایران به #عراق
http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2008/03/080301_mf_iraq.shtml

ایران یک بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی و ۱۷ مدرسه در #عراق می‌سازد
http://www.aftabnews.ir/vdccomq4.2bqe18laa2.html

هدیه برقی وزارت نیرو به #عراق/ ساخت نیروگاه به صورت رایگان
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1653908

بخشش دیگری به #سریلانکا، از کیسه...
http://tabnak.ir/pages/?cid=2407

افزایش ارزش پول #سریلانکا پس از گرفتن وام ۵/۱میلیارد دلاری از ایران
http://tabnak.ir/pages/?cid=2467

برق‌رسانی به روستاهای #سریلانکا با وام ایران
http://tabnak.ir/pages/?cid=14397

ایران یک کمک ۲۵ میلیون دلاری به #لبنان اهدا کرد
http://www.radiofarda.com/content/News/405601.html

ایران به #بولیوی هم وام داد
http://goo.gl/Tp6eNS

ایران در #بولیوی درمانگاه می‌سازد!
http://www.pezeshk.us/?p=14098

500 میلیون دلار دیگر، کمک ایران به #افغانستان
http://goo.gl/mSe9IO

کمک ۵۰ میلیون دلاری ایران به «مردم #فلسطین»
http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/04/060416_jb-iran-palestinians.shtml

۴۰ میلیون دلار به اضافه دو نیروگاه برای #اکوادور!
http://www.ettelaat.net/09-mars/news.asp?id=35950

کمک ۳۹٫۶ میلیون دلاری ایران برای راه اندازی یک ایستگاه رادیویی در #زیمبابوه
https://www.balatarin.com/permlink/2007/4/7/1038357

کمک چند میلیونی ایران به #نیکاراگوئه
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2722204,00.html

۱٫۵ میلیون دلار برای بخش‌های کشاورزی، دامپروری و آبیاری #کنیا
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=11694

« لیست تجهیزات نظامی اهدایی ایران به ارتش #لبنان»
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930726000501

۶۰ میلیون دلار برای پرداخت مستمری به ۱۰۰ هزار کارگر بیکار #فلسطینی

۴۵ میلیون دلار برای پرداخت حقوق کارمندان دولت #حماس

۲۰ میلیون دلار برای احداث خانه در#فلسطین

۱۵ میلیون دلار برای تاسیس خانه‌های فرهنگی و اداراتی که به امور ملی #فلسطینی‌ها رسیدگی کند

یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار مستمری برای شماری از ماهیگیران فلسطینی در #غزه

جزیره ۱۱۷ هزار نفری #سنت_وینست در آمریکای مرکزی نیز، پس از برقراری رابطه با جمهوری اسلامی کمکی به ارزش ۷ میلیون دلار برای ساخت فرودگاه دریافت کرد.

مبلغ ۲۵ میلیون دلار کمک برای پیروزی حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در انتخابات سراسری ترکیه
http://m.dw.com/fa-ir/حاتم-بخشیهای-احمدینژاد-در-سه-قاره-جهان/a-6151722

 ۱۷ میلیارد دینار طلاكاری گنبد حرم علوی
http://hajj.ir/14/5

یک‌صد و هیجده کیلو و 650 گرم طلا و چهار هزار و 600 کیلو نقره برای ساخت ضریح حسین ابن علی
http://hamshahrionline.ir/details/204182

سه هزارو 500 میلیارد ریال در زمینه بازسازی عتبات عالیات در کشور عراق
http://www7.irna.ir/fa/News/81571031/

15 میلیارد تومان؛ هزینه طلاکاری گنبد حرم علی ابن ابیطالب
http://ostani.hamshahrilinks.org/Print?itemid=186410

هزینه 200 میلیارد تومانی ایران برای بازسازی سامرا‌
http://www.asriran.com/fa/news/30467/
هزینه-200-میلیارد-تومانی-ایران-برای-بازسازی-سامرا‌

ساخت ضریح جدید حرمین عسگریین با مقاومت 500 ساله ‌
http://www.asriran.com/fa/news/22373/‌
ساخت-ضریح-جدید-حرمین-عسگریین-با-مقاومت-500-ساله-‌

ایران تمام هزینه بازسازی حرمین عسگریین را پرداخت می‌كند
http://www.asriran.com/fa/news/21020/
ایران-تمام-هزینه-بازسازی-حرمین-عسگریین-را-پرداخت-می‌كند

50 پروژه با اعتبار هزینه شده 60 میلیارد تومان درعتبات عالیات
http://www.asriran.com/fa/news/65758/ساخت-حرم-نمادین-حضرت-زهرا-در-نجف                  
)))))))
افرین زندباد جمهوری اسلامی ایران.  به همه كمك میكند الا ملت خودش
((((((((((((

تاریخ : یکشنبه 20 تیر 1395 | 11:16 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


اینایی که هی 85، 85 میکنین،
 واسه خواهرتونم میگین ؟
دو روز دیگه خدا بهت دختر میده
دوس داری سایز دخترت چند باشه تا پسرا باهاش حال کنن؟ ها؟
چیه؟ غیرتی شدی؟ بهت برخورد؟
 جوونای هم سن و سال تو چند سال پیش نرفتن جونشونو بدن که تو و امثال تو سایز ناموسشون که دخترای همین کشورن رو سوژه کنین!
یکم غیرت بد نیست
آقا پسرا"غیرت" به هارتو پورتو بد دلی و کتک زدن نــــــــــے
غیرتــــــــــ مردونگیـــہ
غیرتـــــــــــ پای حرفت واستادنه و دل نشکوندنه و احساس تکیه گاه بودنه  و لاشی نبودنه
غیرتــــــــ تو خیابون دنبال ناموس مردم نیفتادنه
غیرتــــــــ یعنی یه دختر تو کوچه خلوت و تاریک وقتی رد میشه با دیدنت احساس آرامش کنه نه وحشت!!

به هر کی برخورد مهم نیست بلاک کنه همین پایینم کامنت بزاره
ولی فقط امیدوارم یه کم به رگ غیرتتون فشار اومده باشه...

سلامتــــــــے پسرـــــــــــے کـــــہ تیپش "بـــــہ روزه"
ولـــــــے    غیرتش    مال زمان " بــــــہــــــروزه

یا علـــــــــــــــــــے........

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


تاریخ : یکشنبه 20 تیر 1395 | 11:15 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
پشت چراغ های قرمز این سرزمین کودکانی زندگی میکنند که اگر در کلاس انشا به او بگویند علم بهتر است یا ثروت پولی برای خرید خودکار ندارد که فریاد بزند علم!!!!
ثروتمندان این شهر پشت چراغ قرمز ها که میرسند عینک دودی میزنندو شیشه ماشین را بالا میکشند و به ثانیه شماره چراغ قرمز خیره میشوند...
دریغ از اینکه چشمی به دستان آنهاست...

در مسجد ذکرهای روزانه را روزی صدبار زمزمه میکنند و منتظر فرج بی فرجان هستند تا عدالت را اجرا کند.
دخترک از زمستان بیزار است...نه اینکه از منظره هایی که تو با آن سلفی میگیری بدش بیاید نه!
او کفشهایش سوراخ است...او پیراهنش پاره است...
آن شبی که تو در تختی فنری عشقت را در آغوش میکشی آنها زیر پل آتش و دوده نفتِ بیپدر را در آغوش میگیرند...
امروز تقویم هم شعار میدهد مانند من!
امروز روز آنهاست....روزی که همیشه روزه آنهاست روزه گرفتن حرام است.

برای  #کودکان  #کار


تاریخ : چهارشنبه 16 تیر 1395 | 12:31 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ما انسانهای عجیبی هستیم

وقتی به دستفروشی فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم

بعد به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم
شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم
شادمانیم که ثروت مندان را ثروتنمند تر میکنیم
این است
                       فقر فرهنگی


____________________________________تاریخ : چهارشنبه 16 تیر 1395 | 12:29 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :
ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾﺮﺍ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ 20 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ . ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺰﻝ
ﻫﺴﺖ .
ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ .
ﺟﻮﺍﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﻯ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻛﺮﺩ، ﭘﻴﺮﺯﻥ ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺴﺮﻡ، ﻭﺭﻗﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﻦ، ﭼﻮﻥ
ﻣﻦ، ﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻫﻤﺪﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ، ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺖتاریخ : چهارشنبه 9 تیر 1395 | 10:53 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


آین دوتا هم عکسه کمیته امداد امام خمینی تهران

هه معلوم نیست کمیته امداده یا کاخه شاهنشاهی
صد رحمت به کاخه شاه تو سعد آباد
حداقل کمتر از اینه
اینم پول هایی که شما صدقه میدید
برا خودشون قصر میسازن
بازم بدید
اشکال نداره
ایشالله اون دنیا میرید بهشت
چون پول هایی که میدید حتما به دسته فقرا میرسه شک نکنید....


تاریخ : دوشنبه 7 تیر 1395 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
اﻳﻨﺠـــــــــآ ﺍﻳـــــــــﺮآﻥ ﺍَســــــــــــــــت 
 ﺳَـﺮﺯَﻣﻴــــــﻦِ بینــــــــے ﻫـآے ﺳـــَــــﺮ ﺑــــــــﺎﻻ ﻭَ ﻓــَﺮهَنگــــــ ﻫــآےﺳَــــــﺮ پــــآﻳﻴــــــﻦ
تاریخ : شنبه 5 تیر 1395 | 11:26 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ساپۇرٺــــ ۷ ٺــــۇمڹ
ماڼٺــــۇ جڵو باز ۳۰ ٺــــۇمڹ
شاڸ نخــــے ف ٺــــۇمڹ
هـــه ېه دافـــــــــــــ عاڵـــے شدے
؟? یه نصیحٺــــ برا پسرااا                                    
••●دنبآل دختــَرے برید ڪه  شــَلوآر مآرڪ بپوشہ ؛
نہ سآپـــورت هفٺـــــ ٺومنــے ..??

••●ڪــَتونے مآرڪـــ بپوشہ تآ آخـَـر دنیــآ بآهآٺـــــ بیــآد ؛
نــَـہ ڪــــفش دہ سآنتے ڪہ اگہ مآشیـڹ ندآشتے بپیچـوندٺـــــ ..??

••●مآنتــو  ســآدہ و شیڪــ بپوشہ ڪہ
خیآلت رآحـَـت بآشہ وقتے بیــروڹ خونـَـس ؛
نــہ مآنتــــو جلــوبآز و جلفــــــ ڪہ تـَـنت بلــرزہ وقتے یہ متـــر ازت دور میشہ ..??

••●دنبــآل دختــَــرے بریـد ڪہ هولـــــت بدہ تو زندگے وبخواداقاااااش باشے؛
نہ دختـــَــرے ڪہ بآ گیـردآدنآ و مخآلفـَـتآش ،،
جلــو پیشرفتتــــــو بگیرہ وبشـــے زیدش ..??

••●دنبـآل دختـَـرے بآش ڪہ سـَـر سفـرہ خآنوآدش نشستـہ ؛
نہ دختـَـرے ڪہ با هراشغالی توسفره خونه نشسته....

TChannels: @Mardanegi98 


تاریخ : جمعه 28 خرداد 1395 | 09:34 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ملت ها این گونه نابود می شوند :


#نخست حافظه شان را از آن ها می دزدند،

#کتاب هایشان را تباه می کنند،

 #دانش شان را تباه می کنند،

#و تاریخ شان را نیز...

و بعد کسی دیگر می آید و کتاب های دیگری می نویسد، و دانش و آموزش دیگری به آنها می دهد، و تاریخ دیگری را جعل می کند...

و چقدر  این حکایت آشناست

کمی تعقلتاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 10:18 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭ ....
ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﺣﺠﺎﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭ .....
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭ...
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﺧﺮﺝ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭ ....
ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ " ﺯﻭﺭﺧﺎﻧﻪ " ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ....
ﺍﻳﻨﺠــــــﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ!!!
ﺍﻳﻨــﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺍﺳﺖ،
ﺍﻳﻨﮑــــﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻲﭘﻮﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣــــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺍﺳــــــﺖ،
ﺁﻧﭽــﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷـــﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴـــﺪ ﺑﻪ ﻣــــــﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳــــﺖ!
ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ ﺑﻪ ﻣــــــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳــــﺖ،
ﭼﻪ ﺩﻳﻨــﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﺭﺍﻳـــﺶ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣـــــﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ؛
ﺍﻣـــــﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ....،
ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ...،
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ...،
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ...،
ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺘﺎﻥ ...،
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍﻩﻫﺎ ...،
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ: ﺑﻪ ﻣـــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﻧـــﻴﺴـــﺖ،
 ﻣﺸــــــﮑﻞ ﺧﻮﺩﺗــﺎﻥ ﺍﺳـــتاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 10:17 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
از دوستم پرسیدم روزه ای؟؟؟

جوابش برام جالب بود ؛؛
گفت بهم؛ آره من روزه ام ؛؛
تمام سال را روزه ام ؛؛؛
ولی بجائ دهان و شکمم ,؛؛؛
اندیشه ام را روزه ام ،،،،

فکر من حق ندارد؛ به کسی بی حرمتی کند ،،،آ
فکر من حق ندارد؛ به کسی ناسزا بگوید ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به مال کسی دست درازی کند ,,,
فکر من حق ندارد؛ با زندگی کسی بازی کند ؛؛؛
فکر من حق ندارد؛ کسی را ریشخند کند ؛؛؛
فکر من حق ندارد؛ به کسی بهتان ببندد ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به کسی جفا کند ؛؛
فکر من حق ندارد؛ با دل کسی بازی کند ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به کسی دروغ بگوید ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به یتیمی بی تفاوت باشد ؛؛
فکر من حق ندارد؛ زورگو باشد ؛؛
فکر من حق ندارد؛
بینوائی را بی تفاوت از کنارش عبور کند ؛؛
آری فکر من ؛؛…

آری من روزه ام ؛؛؛
نه روزه نخوردن خوراک ؛؛؛
بلکه روزه انسان بودن ؛؛؛
روزه انسان وار زیستن ؛
روزه ام ؛؛؛ آری من هم روزه ام ؛؛؛

« چقدر خوب می شد ؛؛؛
اگر اینطور روزه دار می شدیم ؛؛؛


تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1395 | 10:22 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تو ژاپن از هر ١٠ نفر فقط یك نفر هوش بالا داره
تو ایران از هر ١٠ نفر ٩ نفر باهوشن!!
حالا چرا ژاپن پیشرفته تر از ایرانه؟چون تو ژاپن همون یك نفر باهوش میشه مدیر بقیه پیرو!
تو ایران همون یكنفر خنگ میشه مدیر بقیه مجبور
https://telegram.me/Mardanegii


تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1395 | 10:21 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
_

ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻢ"ﺍﺳﺒﺎﻥ" ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ,ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ... ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﯼ "ﺍﺭﺑﺎﺏ" ﺷﺪﻧﺪ
 ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ"ﻣﺒﺎﺷﺮ" ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ "ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﯼ"ﮐﻪ ﺩﻭ ﺧﻂ
ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ...
ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺭﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺗﻮ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﻮﺕ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﻣﯿﺰﻧﺪ ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﺎ
ﻧﻨﮓ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺎ
ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪﻡ ﺁﺗﺸﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﺩﯼ
ﺗﻮ ﺩﺭﯾﻦ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ"ﺑﻠﻮﺍ" ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﻭ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ؟
 ﺳﻔﺮﻩ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻭ ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ؟
ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﻦ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﻋﺸﻖ ﺷﺪ ﺣﺴﺮﺕ ﻣﻦ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﮔﻠﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺁﺯﺍﺩﯼ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﺑﯿﻦ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﻼﺀ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺁﯾﺪ ﺑﻮﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ
ﭘﺎﯼ ﻫﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﺳﺖ ...
ﺩﻩِ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﺮﻭﺳﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﭘﺪﺭ
ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩ
ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﻧﻮ ﻋﺮﻭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽِ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﺩِﻩ ﺑﺎﻻ ﻏﻤﺸﺎﻥ ﮔﻨﺪﻡ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﺎﺩﯼ,
ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ..
تاریخ : یکشنبه 23 خرداد 1395 | 11:05 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
اگر کسی از من بپرسد کیستی میگویم من یک ایرانی ام,
ازسرزمین جاودانگی ام ,از سرزمین خورشید,
از سرزمین عشق.
میگویم از نسل جمشیدم از تبار کوروش از سالاری داریوش از قلمرو نادر از خواستگاه انوشیروان..
میگویم ایرانی ام,از مهد فرهنگ و عشق آمده ام از سرای فردوسی.
نماینده ای هستم از دستان کمال الملک از بیتی ازحافظ از قلم میر عماد.
میگویم اهل تخت جمشیدم آشنا با خاک پاسارگاد
 آشنا با خلیج همیشه فارس آشنا با پرچم گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک اشنا با عشقم...
فرزند پدریم که میگفت مرا در تابوت نگذارید تا بدنم به
خاک کشورم ملحق شود,فرزند پدریم که محبت را رواج داد و عشق را رونق.
محبت را ارج نهاد و دوستی را پاس داشت.
فرزند کوروشم فرزند ایرانم...اگر کسی از من بپرسد کیستی میگویم من یک آریایی ام...
تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1395 | 11:06 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
هیچ دین و مذهبی...
و هیچ دعایی
 گرسنه ایی را سیر
مریضی را درمان
در راه مانده ایی را مکان
و اسیری را ازاد نمیکند
ولی انسانیت در کمال مهربانی این کارها را انجام میدهد
(انسان بودن,خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد)تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1395 | 11:04 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
مشکل اکثر کشورهای جهان سوم
این است که
شعور ملت شان،
از شعور دولت شان
بیشتر است...


تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 10:04 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

نامه ی یکی از دانش آموزان تهرانی به رهبری که در گروه معلمین در تلگرام پخش شده است. و سر صدای زیادی بپا کرده است .


سلام حضرت آقا . سلام امام خامنه ای . سلام رهبر شیعیان جهان . سلام نایب بر حق امام زمان .
نمیدانم به چه اسمی خطابتان کنم ...
نمیدانم این متن به دستتان میرسد یا نه .
ولی بعیدم نیست شاید روزی بدستتان رسید . بنده یک ایرانی هستم . اگه خواستید  دستگیرم کنند کارشان را راحت کردم .

حضرت آقا نمیدانم از کجا شروع کنم ، بس که حرف دارم . و سوال بی جواب .
حضرت آقا نمیدانم شما یارانه میگیرید یا انصراف داده اید . اگر یارانه میگیرید که باید روزگارتان سخت باشد . نمیدانم چجوری با اون حقوق بخور نمیر امورات زندگی را می گذرانید . چگونه هست که در سخنرانی هایتان به گرانی مواد غذایی اشاره نمیکنید .
نمیدانم تا حالا پنیر پگاه خریده اید یا نه نمیدانم ماست پگاه میخورید ؟ گاهی وقتها به ملت سوریه و لبنان و عراق و یمن و غزه حسودیم میشود . چقدر به فکر آنها هستید . وقتی پیش دوستانی که چفیه برایشان هدیه داده اید و پیشانی جانم فدای رهبر بر پیشانی دارند از این حرفها میزنم میگویند آقا که خبر ندارند .
ولی من مانده ام شما که از کوچه پس کوچه های یمن . از تظاهراتشان در سیاهی شب . حتی از تونل‌های پر پیچ خم حزب الله خبر دارید چطور از از این مشکلات خبر ندارید ؟

آقا جان پول آب و برق و گاز میدهی؟ فکر نمیکنید چقد زود زود لای در خانه میفتند ؟ چقدر ارقام عجیب غریب دارند .

آقا جان شب عید برای بچه هایتان لباس خریدید ؟ یادم نبود بچه های شما که ماشالا بزرگ شده اند .از آقا مجتبی بپرسید خریدند ؟ ولی ما نتوانستیم هیچ چیزی بخریم . نه دولت بهمون عیدی داد . نه تو بازار بودیم که دمار از روزگار مردم در بیاریم .

راستی آقا جان این روزها بد جوری بی حجاب میگیرید . راستی وقتی میگیریدشون ازشون میپرسید شام چی خوردن؟ ازشون میپرسید دردشون چیه یا فقط کتکشون میزنید که ادب بشن ؟

آقا جان دلم میخواهد یک روز ببینمت بخدا قول میدهم چفیه ات را نخواهم برای تبرک بابام یه دونه داره . وقتی میره کارگری میندازه دور گردنش میگه آفتاب که میخوره تو سرم جگرم میسوزه .

آقا جان بابام میگه خیلی وقته بازار کارگری هم خراب شده ... گفتم کارگر یادم افتاد چرا روز کارگر به اسم کسی ثبت نشده ؟ شاید شغل بدیه که هیچ کسی انتخابش نکرده .

آقا جان بیکاری بد دردیه . راستی آمارشو دقیق دارین ؟ ولی از ارتش 40 میلیونی ایرانی تو تلگرام میشه یکم حدس زد .

راستی آقا جان چند وقتیه هر چی زور میزنم نمیتونم واسه امام حسین گریه کنم ... بابام میگفت شکم گرسنه دین و ایمون حالیش نیست

آقا جان وقتی سخنرانی میکنید ماشالا چقد آدم دورتون جمع میشن . من عاشق اون تکبیر گفتنا وسط حرفاتونم . چقدم جانم فدای رهبر بستن .

آقا جان درسته موشکم لازم داریم . ولی نونم لازم داریم ها. میگین آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه . ولی بابام میگه آمریکا همه غلتاشو سر ما خالی میکنه . هر وقت که غلطی میکنه من بیکار میشم . همه چی گرون میشه داروهای مادرم پیدا نمیشه . حتی راننده تاکسی هم همینارو میگفت .

ببخشید دیگه این اواخر متن یکم باهاتون صمیمی حرف زدم . آخه یادم رفت ... دارم این حرفارو به ولی امر مسلمین جهان میزنم . بابام میگه امسال ماه رمضون نمیخواد روزه بگیرین . میگه خیلی ضعیف شدین . گناهتون گردن من .

راستی گناهمون گردن کیه ؟ اصلا گناه داره یا نه ؟ یعنی ما میریم جهنم ؟ آخه پولم نداریم کفاره بدیم . نمیتونم قضا کنیم .آخه ما همش روزی یه وعده غذا میخوریم . اونم همش نون و پنیر پگاه . بابام هر موقع که یارانه میدن یه مرغ میخره . تاز میگن اونم میخوایین قطع کنین درسته یا شایعه درست کردن ؟ داداشم میگه میخوام برم درس آخوند بخونم این روزا نونشون تو روغنه . بابام هم میخنده بهش

راستی آقا جان شما شغلتون چیه ؟ همین رهبر هستین یا شبا هم میرید سر یه کار دیگه ؟ بابام که کارگره شبا هم میره پلاستیک اینا جم میکنه . میگه نون در آوردن که عار نیست .

راستی ما ماهواره نداریم . یه وقت نگین این حرفارو از ماهواره یاد گرفتم . امروز بابام میگفت سیگارم گرون کردن . مامانم . گفت آخ دلم خنک میشه این سیگارو گرون میکنن . شاید کم بکشی . ولی بابام میگه هر وقت میرم تو فکر ناخداگاه سیگارم روشن میشه دست خودم نیست .

مامانم میگفت واسه دختر همسایه خاستگار اومده ولی جهزیه نداشت . بهش جواب رد دادن آخه بابای اونم کارگره .

سرتونو درد نمیارم گفتنی زیاده . ولی ترو خدا یکمم به فکر ما باشید . بخدا گناه داریم . راستی ضریح نو حضرت عباسم مبارک . ماشالا چقد طلا بهش زدین . بابام میگه یه نفر میخواست این طلاهارو با دندونش بکنه دندوناش چسبید به ضریح .

آقا جان تو ایرانم مسلمون داریم بخداتمام هزینه های نیمه شعبانه همین آدمای منتظر میدن چون اعتقاددارن امامشون میادودادهمه ضعیفارااز ظالما


میگیره همه کافر نشدن  ولی اگه اینطوری ادامه بدین و فقط به فکر مظلوم نماهای عرب باشید اون مسلمونای مونده هم ...


تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 09:54 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

.
کودکی که می داند

دستان پینه بسته پدرش ؛
تن فروشی خواهرش
و گریه های
مادرش از "بی پولی " است..! .
 چگونه در مدرسه بنویسد ؛

 "علم بهتر است یا ثروت"تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 10:38 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
این شعر فردوسی رو بخونید که ۹۰۰ سال پیش سروده و دل و تن آدم رو میلرزونه :


چو  ناکس   به   ده   کد خدایی  کند
کشاورز     باید    گدایی     کند  ...


در  این  خاک  زرخیز   ایران  زمین
نبودند  جز  مردمی  پاک     دین

همه   دینشان   مردی   و  داد   بود
وز آن ،  کشور   آزاد   و   آباد    بود

چو  مهر  و  وفا  بود خود کیششان
گنه    بود     آزار     کس    پیششان

همه    بنده ی  ناب    یزدان  پاک
همه  دل  پر  از مهر  این  آب و خاک

پدر      در     پدر      آریایی  نژاد
ز    پشت    فریدون    نیکو  نهاد

بزرگی   به   مردی   و   فرهنگ  بود
گدایی  در  این  بوم  و  بر  ننگ بود

کجا  رفت  آن  دانش  و   هوش  ما
که  شد   مهر   میهن   فراموش  ما ؟

که  انداخت  آتش  در  این بوستان
کز  آن سوخت جان و دل دوستان ؟

چه  کردیم  کین  گونه گشتیم خوار ؟
خرد  را   فکندیم   این  سان   ز  کار

نبود  این   چنین  کشور  و  دین  ما
کجا    رفت    آیین     دیرین   ما  ؟

به  یزدان  که  این  کشور  آباد  بود
همه    جای    مردان    آزاد    بود

در  این  کشور  آزادگی  ارز   داشت
کشاورز  ، خود  خانه  و  مرز  داشت

گرانمایه    بود   آنکه   بودی    دبیر
گرامی   بد   آنکس   که  بودی   دلیر

نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت
نه  بیگانه  جایی در این خانه داشت

از   آنروز   دشمن   بما   چیره   گشت
که   ما  را   روان   و خرد تیره گشت

از   آنروز   این   خانه     ویرانه    شد
که   نان   آورش   مرد   بیگانه    شد

چو  ناکس   به   ده   کد خدایی  کند
کشاورز     باید    گدایی     کند  ...تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
به نام انسان

من یک بی دین هستم...
• اگر گرسنه باشی، به تو غذا خواهم داد.
• اگر تشنه باشی، به تو آب خواهم داد.
• اگر سرد ت باشد، به تو گرما خواهم داد.
• اگر نیازمند باشی، نیازت را برآورده خواهم کرد.
• اگر در دردسر افتاده باشی، کمکت خواهم کرد.
.
من این کارها را به دلیل اینکه پاداشی بگیرم یا از ترس تنبیه شدن انجام نخواهم داد.
این کارها را انجام میدهم چون میدانم که کار درست همین است.
استاندارد های عقلی من اینگونه درک میکند، حتی اگر تنها کسی باشم که این کارها را انجام میدهد
- نه به حکم دین کسی را سنگسار میکنم.
- نه اسید میپاشم
- نه حکم قتل کسی را که دین جدیدی انتخاب کرده را صادر میکنم.
- نه خودم را منفجر میکنم تا به بهشت بروم.
- نه حیوانات بی گناه را وحشیانه سر میبرم.
- نه نصف عمرم را در گریه و زاری و درون هیئت ها می گذرانم.
- نه زنان را کمتر از مردان میدانم
- نه خوشی های دنیا را بر خود حرام میدانم.
- نه دختر ۹ ساله را آماده ازدواج میدانم و نه او را مجبور میکنم ۳۰ روز ساعتها گرسنگی و تشنگی بکشد.
-نه مخالفانم را حرامزاده و نجس میدانم.
حال به من بگو به چه جرمی در آتش فرضی خدای خیالی ات بسوزم؟؟


تاریخ : یکشنبه 16 خرداد 1395 | 03:26 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

ایران آزاد. ایران آباد.:
حقوق ماهانه باراک اوباما در سال ۲۰۱۱


⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

 بالاترین حقوق در کشور مرید شیطان است ۴۰۰هزار دلار در سال میباشد که به تبادل قیمت دلار به تومان ایران حدود ۳۳میلیون در ماه میباشد که کسورات اقامت در کاخ سفید و غذا از آن کسر گردیده و تقریبا ۱۶ میلیون در ماه خالص دریافتی رییس جمهور پیشرفته ترین و پر قدرت ترین کشور دنیا میباشد که در سال ۲۰۱۵ نیز به همین مقدار بوده است  .و اما کشور امام زمان که مسئولین آن با شعار عدل علی و به همت مردم به قدرت رسیده اند حقوق دریافتی ماهانه مدیران یک ارگان کوچک دولتی ۸۷ میلیون تومان است .کشوری که به جهت فقر مردم آن میبایست اقتصاد مقاومتی را تحمل کنند .
عدل علی ... !!!!!!!!
 شیطان بزرگ ..!!!

تاریخ : یکشنبه 16 خرداد 1395 | 03:25 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

چه كرده ایم؟ هنوز چه می توانیم بكنیم؟

عکس ‏فقر و فقرزدایی‏


تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
امروز میخوام یه جمله سنگین بگم  همه روش فکر کنید


برایه جنگ و اورانیوم پول دارن ...

برایه فقرا ندارن....


http://static.bitlanders.com/users/galleries//283497/35782_881_fa_rszd.jpg


تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | 11:13 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
خیلی از ما اعتقاد داریم فقر و فحشا در ایران زیاد است
شاید مردان زن دار که با دوست دخترشان هم رابطه های آنچنانی دارند
یا زنان شوهر داری که به اصطلاح بعللللللله
حال رابطه دختر و پسر موردی جداست که به نظر من در گروه فحشا قرار نمی گیره

در این سایت به تعدادی عکس از نمونه بارز و آشکار سکس آزاد در عموم برخوردم که تیتر خود نیز فحشا در بارسلونا است .
شاید نام اسپانیا را به  کشوری که این روزها اقتصاد اش دچار مشکلات زیادی می باشد ، زیاد شنیده ایم
یک لحظه به این نتیجه رسیدم که بیشتر اتفاقاتی که این روزها در بین مردم کشور خودم می بینم نیز ناشی از همین مشکلات اقتصادی است که ما به خاطر اسلامی بودم کشور عزیزمان هنوز بوی گند اش به مشام رسیده ولی خودش بالا نزده و آشکار نیست . امید که رفع مشکلات اقتصادی هر چه زودتر مردم رو به حالت عادی برسونه

تا ما شاهد این نباشم که نصف مطالب شبکه های اجتماعی مون مثل فیس بوک در مورد ساپورت پوشیدن خانم ها باشه :)تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1395 | 11:38 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
500x1516_1463305432119003.jpg

تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 09:13 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تعداد کل صفحات : 40 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.