تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - مطالب علیرضا

‏ارزش17000تومان از پول ایران در گذر زمان

سال42؛ خونه
سال50؛ پیكان
سال60؛ موتور سیكلت
سال70؛ دوچرخه
سال80؛ لاستیك ماشین
سال95؛ فالود بستنی

تاریخ : جمعه 1 بهمن 1395 | 09:24 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


بیسوادی, خرافات, حماقت و نادانی و خشو نت با هم ترکیب بسیار خطرناک و بدی است.

باید با تکرار؛ بعضی اندیشه و فکرها را وارد مغز پوک دیگران کرد!!

 آگاهی بنیان رهایی است.

به گفته ژان پل سارتر:

 از محکومانی که به جلادان خود احترام میگذارند متنفرم.
تاریخ : جمعه 1 بهمن 1395 | 09:23 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
آزادی تفکر و عقیده از امتیازات
خاص قشر محدودی از افراد
نخبه بوده است،
و برخورداری از
آن مستلزم آگاهی وسیعی ست ،
که توده های مردم هرگز نمی توانند
به آن برسند!

تغذیه ی فکری توده
تنها به صورت تجویز قرص هایی
ممکن است که باید با چشم های
بسته فرو ببرند ...

مكتب_دیكتاتورها
   | اینیاتسیو سیلونه

تاریخ : جمعه 1 بهمن 1395 | 09:22 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات رضاشاه  می گوید:  ﻫـﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـــﻪ ﻣـﻦ ﺁﻣــــﺪﻡ ؛

#ﻣﯿﺮﺯﺍ_ﮐﻮﭼﮏ_ﺧﺎﻥ  ﺩﺭ #ﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روسیه ٫ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺷﻮﺭﻭﯼِ ﮔﯿﻼﻥ٬ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺋﯿﺲ ‌جمهور ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺗﻤﺒﺮ ﭼﺎﭖ ﻣﯽﮐﺮﺩ... (این کار تجزیه طلبی و خیانت به ایران بوده است)

ﺩﺭ #ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ، #ﺍﻣﯿﺮ_ﻣﻮﯾﺪ_ﺳﻮﺍﺩ_ﮐﻮﻫﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩ...
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ در دست ﺩﻭ ﻃﺎیفه #ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮﺩ...
ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﻌﺰﺯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺍﯾﻞ ﺷﺎﺩﻟﻮ ﺑﻮﺩ...
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﯽ  ﻫﻢ ﻣﺮﺯ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ ﺑﻮﺩ...
ﻏﺮﺏ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﻭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ #ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ_ﺁﻗﺎ_ﺳﻤﯿﺘﻘﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩ...
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ در ﺩﺳﺖ عشایر ﺍﯾﻞ بزرگ ﺷﺎﻫﺴﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ در ﺩﺳﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﻮﺩ...
ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻠﻮﭺ ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﺩﻭﺳﺖ #ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽﺯﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺎﺭ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺳﺘﺎﻥ نیز ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ تجزیه شده ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ...

ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ  استان ﻣﺴﺘﻘﻞِ #ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ،  ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ #ﻭﯾﺰﺍ میگرفتند ﻭ حاکم  ﺁﻧﺠﺎ (شیخ خزعل زیر تحریک اعراب )  ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩ... و خیال جداسازی خوزستان از ایران را داشت.


ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ...  
ﻣﺮﮐﺰ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﻻﻥ ﯾﺎﻏﯿﺎﻥ ﻭ ﻟﺮﻫﺎﯼ  ﺷﻮﺭﺷﯽ ﺑﻮﺩ،
ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎﺝ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺍ ﻣﯽﺩﺍﺷﺖ...!
#رضاخان_جوزدانی و #جعفرقلی_خان_چرمهینی در #نجف آباد و لنجان (اصفهان) به راهزنی مشغول بودند

ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ در ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺱ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ جنوب ﺩﺳﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ!
ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﺎﭖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣـﻖِ ﺗـﻮﺣـّﺶ، ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ...
ﺗﺮﺍﺧﻢ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﮎ ﻭ ﻣﺎﻻﺭﯾﺎ نه ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩِ ﯾﮏ "ﮐﺸﻮﺭ" ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯿﮑﺮﺩ...
%95 ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺁﻥ ﺍﻧﺪﮎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ...
%98 مردم ، ﺳﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ...
ﺭﺍﻩ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩ...
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ...
ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺷﯿﻼﺕ ﻭ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ... در ﺩﺳﺖ ﺍﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﺁﺧﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ بودند ، ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ...؟!

ﻭ ....


تاریخ : چهارشنبه 24 آذر 1395 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

ثروت کوروش بزرگ چه بود و چقدر بود ؟

زمانی کرزوس به کورش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی.

کورش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟

گرزوس عددی را با معیار آن زمان گفت.

کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.

سرباز در میان مردم جار زد و سخن کورش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند.
 هنگامی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند ، از آنچه کرزوس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.

کورش رو به کرزوس کرد و گفت ، ثروت من اینجاست. اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم ، همیشه باید نگران آنها بودم .
هنگامیکه ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند  مانند این می ماند که تو نگهبان پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد..

این پدر ایران بوده تو که فرزندشی ببینم چقدرمردم رو از کارهای این مردبزرگ آگاه میکنی !!! ؟؟؟ !!! ....

درود بر پدرمان کوروش بزرگ

تاریخ : چهارشنبه 24 آذر 1395 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
محمد رضا پهلوی کی بود؟؟؟


اصالت شهرستان آلاشت مازندران

متولد1298

دکترای حقوق فرانسه

دکترای جامعه شناسی

زبان انگلیسی هاروارد

خلبان بویینگ 747

خلبان فانتوم اف 14

خلبان شکاری اف 16

خلبان افتخاری تیم فرشتگان آبی با گروه جت آمریکایی برای اولین بار
سهام دار شرکت هواپیمایی اف 14 که باعث خشم جیمی کارتر و کنگره آمریکا شد و اولین دلیل سقوط شاه

70 درصد سهام دار شرکت بنز کروپ آلمان

سهام دار شرکت هوایی شارل دوگل فرانسه

سهام دار آمریکن اینترسرویس

سهام دار شرکت رویال کلن

سهام دار شرکت بلر آمریکا که بعدها تلویزیون شهاب شد

اولین شاه ایران که شاه 60 کشور پشتش راه رفتن

بنیان گذار جشنها ی 2500 ساله که نشان تمدن ایران بود

بزرگترین دارنده هلی کوپتر کبری بعد از آمریکا

بزرگترین سهام دار تانک مرکوری انگلستان

دارای ارتش زمینی هوایی دریایی 5 دنیا

ژاندارم خاورمیانه و خاور دور

هیچ کشور عربی حق فروش 1 لیتر نفت بدون اجازه شاهنشاه نداشته

ایران دریا دار خلیج پارس و تنگه هرمز بوده
پیروز جنگ 6 ساعته با عراق و گرفتن 6 کیلومتر مربع از حسن البک پدر زن صدام

رییس اوپک به همراه امریکا

دارنده بزرگترین ورزشگاه به نام آریا مهر در جهان بدستور شه بانو فرح دیبا

اولین دعوت شده به همراه ملکه به پارک دیزنی لند آمریکا
تاسیس ذوب آهن اصفهان که قطب اقتصاد ایران و خاورمیانه شد

تاسیس تراکتور سازی تبریز با  10000 کارمند

تاسیس شرکت ایران ناسیونال

تاسیس ورزشگاه بزرگ آریامهر به دست فرانسوی ها که مورد انتقاد شدید شه بانو قرار گرفت واز شرکت فرانسوی قرامت گرفته شد.
بورسیه تحصیلی به 24000 هزار دانشجو در آمریکا  که شهید دکتر چمران  با بورسیه پهلوی به آمریکا رفت وزن و بچه آمریکایی داشت.
وام دهنده به بزرگترین مراکز دنیا  ارقام واقعی هستند

درسال 52 وامها ی سنگین

70 ملیون دلار صندق جهانی پول

284 ملیون دلار کشور فرانسه

200 ملیون دلار سازمان جهانی نفت اوپک
دوران پهلوی چنان اقتداری بود که دکتر علی خلعتبری کاندیدای ریاست سازمان انرژی هسته ای بر عهده گرفت و  آمریکا قول ساخت 30  نیروگاه هسته ای به ایران داد
اقامت برای ایرانیان در 72 کشور جهان بدون ویزا
احترام نظامی بعد از دیدن عکس اعلا حضرت بروی پاسپورت در  60 کشور جهان
چنان قدرتی بر ایران حاکم شد پس از کردن نفت از بشکه ای 2 دلار به 7 دلار که کل جهان در مقابل شاهنشاه ایران سر خم کردند همون شاهی که احمقها بهش نوکر امریکا میگفتند
قطع  رابطه به شوروی تزاری به دلیل خیانت به ایران
وقتهای ملاقات برای کشورهای عربی زیر 4 ماه نبوده
 برای این بیوگرافی خیلی زحمت کشیده شده. حداقل شما هم باز نشر بدید...


تاریخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 | 03:04 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
میگم کاشکی میشد مسیر حرکت زائران اربعین رو یه جوری تغییر میدادن تا این دوستان یا در مسیر رفت یا در موقع برگشت از کنار چند تا منطقه از کشور خودمون هم عبور میکردن....

مثلا مسیر حرکتی شون از کنار شهر سوسنگرد بود....

بیرون شهر... خاکریز خواهران... محل زنده بگور شدن حدود ۱۵ نفر زن و دختر سوسنگردی البته بعد از تجاوز توسط برادران عزیز عراقی مون...

کنار اروند رود  ...

محل عملیات کربلا ۴....


محل زنده بگور کردن غواص هامون.....با دست های بسته....
زائران عزیز یادشون نرفته که....... خیلی جای دیدنیه....


خرمشهر......

اطراف شهر... کانال های هست که برادران عزیز عراقی مون با قیر پر کرده بودن تا مانع ورود ایرانی ها به شهر بشه.....

البته اتفاق زیاد مهمی تو این کانال ها نیافتاده ها....

فقط یه تعداد از بچه های این مرز و بوم موقع آزاد سازی خرمشهر زنده زنده تو قیر دفن شدن...... ولی قبول کنید جای بسیار دیدنیه.....

البته داخل شهر هم جاهای دیدنی زیاد هست... جاهای که به زنان و  دختر های خرمشهر  تجاوز کردن....و مادران خرمشهری برای این که دختران شون زنده دست برادران عزیز عراقی مون نیافتن اول دختر شون رو میکشتن بعد خودشون......وهزاران محله های دیدنی دیگه.....

کاشکی میشد دوستان زائرمون از این مناطق هم بازدید میکردن.....
شاید ....فقط شاید یه تلنگری به مغزشون  بخوره ..

@Mardanegii


تاریخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 | 03:04 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

محمد رضا پهلوی کی بود؟؟؟

اصالت شهرستان آلاشت مازندران

متولد1298

دکترای حقوق فرانسه

دکترای جامعه شناسی

زبان انگلیسی هاروارد

خلبان بویینگ 747

خلبان فانتوم اف 14

خلبان شکاری اف 16

خلبان افتخاری تیم فرشتگان آبی با گروه جت آمریکایی برای اولین بار

سهام دار شرکت هواپیمایی اف 14 که باعث خشم جیمی کارتر و کنگره آمریکا شد و اولین دلیل سقوط شاه

70 درصد سهام دار شرکت بنز کروپ آلمان

سهام دار شرکت هوایی شارل دوگل فرانسه

سهام دار آمریکن اینترسرویس

سهام دار شرکت رویال کلن

سهام دار شرکت بلر آمریکا که بعدها تلویزیون شهاب شد

اولین شاه ایران که شاه 60 کشور پشتش راه رفتن

بنیان گذار جشنها ی 2500 ساله که نشان تمدن ایران بود

بزرگترین دارنده هلی کوپتر کبری بعد از آمریکا

بزرگترین سهام دار تانک مرکوری انگلستان

دارای ارتش زمینی هوایی دریایی 5 دنیا

ژاندارم خاورمیانه و خاور دور

هیچ کشور عربی حق فروش 1 لیتر نفت بدون اجازه شاهنشاه نداشته

ایران دریا دار خلیج پارس و تنگه هرمز بوده

پیروز جنگ 6 ساعته با عراق و گرفتن 6 کیلومتر مربع از حسن البک پدر زن صدام

رییس اوپک به همراه امریکا

دارنده بزرگترین ورزشگاه به نام آریا مهر در جهان بدستور شه بانو فرح دیبا

اولین دعوت شده به همراه ملکه به پارک دیزنی لند آمریکا

تاسیس ذوب آهن اصفهان که قطب اقتصاد ایران و خاورمیانه شد

تاسیس تراکتور سازی تبریز با 10000 کارمند

تاسیس شرکت ایران ناسیونال

تاسیس ورزشگاه بزرگ آریامهر به دست فرانسوی ها که مورد انتقاد شدید شه بانو قرار گرفت واز شرکت فرانسوی قرامت گرفته شد.

بورسیه تحصیلی به 24000 هزار دانشجو در آمریکا که شهید دکتر چمران با بورسیه پهلوی به آمریکا رفت وزن و بچه آمریکایی داشت.

وام دهنده به بزرگترین مراکز دنیا ارقام واقعی هستند

درسال 52 وامها ی سنگین

70 ملیون دلار صندق جهانی پول

284 ملیون دلار کشور فرانسه

200 ملیون دلار سازمان جهانی نفت اوپک

دوران پهلوی چنان اقتداری بود که دکتر علی خلعتبری کاندیدای ریاست سازمان انرژی هسته ای بر عهده گرفت و آمریکا قول ساخت 30 نیروگاه هسته ای به ایران داد

اقامت برای ایرانیان در 72 کشور جهان بدون ویزا

احترام نظامی بعد از دیدن عکس اعلا حضرت بروی پاسپورت در 60 کشور جهان

چنان قدرتی بر ایران حاکم شد پس از کردن نفت از بشکه ای 2 دلار به 7 دلار که کل جهان در مقابل شاهنشاه ایران سر خم کردند همون شاهی که احمقها بهش نوکر امریکا میگفتند

قطع رابطه به شوروی تزاری به دلیل خیانت به ایران

وقتهای ملاقات برای کشورهای عربی زیر 4 ماه نبوده

برای این بیوگرافی خیلی زحمت کشیده شده. حداقل شما هم باز نشر بدید...تاریخ : جمعه 28 آبان 1395 | 08:41 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
وقتی ریشه داشته باشی
وقتی ریشت توخاک باشه
لبه پرتگاه میای
ولی ریشه هات نگهت میداره
ریشه نوع شعور،تربیت،شخصیت، انسانیت واقعی وشرف یک انسان است وربطی ب پول وتحصیلات ندارد
تاریخ : سه شنبه 11 آبان 1395 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

کار شگفت رضاشاه بزرگ در زمان گشایش پل ورسک


پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد. این پل که از شاهکارهای مهندسی به حساب می‌آید در سال ۱۳۱۵ بازگشایی شد. پل ورسک که راه‌آهن سراسری تهران ـ شمال را به هم متصل می‌كند در ارتفاع ۱۱۰ متری از ته دره با دهانه ۶۶ متری و با وسایلی ابتدایی ساخته شد.

نام پل ورسک در كتاب ركورد گینس، در بخش پل‌های با ارتفاع بیش از ۶۱ متر به ثبت رسیده است.

لادیسلاوس فون رابسویچ (L. Von Robcevidc) مهندس سازنده پل ورسک می‌باشد. رابسویچ (1893-1975) که اهل اتریش بود و مهندس ورسک نامیده می‌شد در مصاحبه‌‌ خود با خبرنگار روزنامه اطلاعات گفت: «روزی که این مدل را برای احداث پل ورسک تهیه کردم مهندسان دیگر با نظر حیرت به آن نگریسته و اجرای نقشه و احداث آن را در شمار یکی از فتوحات علم مهندسی به حساب آوردند. امروز که این پل احداث گردیده همه من و رفقایم را تحسین می‌کنند و آن را در شمار بهترین پل‌های قشنگ و شاهکار مهندسی می‌دانند.» سمت مهندس رابسویچ رئیس نظارت ساختمان پل بوده است و او به همراه خانواده‌اش در خانه‌ای واقع در دره ورسک و نزدیک پل اقامت داشت.

رضاخان پس از آنکه ساخت و ساز پل به پایان رسید برای گشایش (افتتاح) پل به سواد کوه آمد.او پس از بررسی و نگرش بر چگونگی ساخت پل در کاری شگفت، فرمان داد تا سرمهندس اتریشی همراه با خانواده اش به زیر پل رفته و همانجا بمانند تا نخستین قطار از روی پل گذر کند .رضاشاه می خواست از کار مهندس اتریشی اطمینان بدست آورد و مهندس اتریشی هم چون از کار خود و گروهش مطمئن بود به این کار تن در داد و نخستین قطار از روی پل گذشت و  پس از آن مهندسان اتریشی و آلمانی این پل زیبا را 70 سال تضمین کردند. کار رضا شاه برای بومیان و دیگر کسانی که این داستان را دیدند و شنیدند بسیار شگفت بود و امروز هم  پس از گذشت دهه ها  همچنان این داستان در میان ایرانیان روان است .
تاریخ : سه شنبه 11 آبان 1395 | 10:15 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


هگل می گوید:

ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل در طول تاریخ است که از عناصری ناهمگن تشکیل شده است.

در امپراتوری هخامنشی برای نخستین بار نژادی یگانه، مردمان بسیاری را در بر می گیرد اما این مردمان فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می دارند.

 این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین، پدرشاهی

و نه همچون امپراتوری هند، ایستا و بی جنبش،

و نه همچون امپراتوری مغول زودگذر،

 و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر ستمگری است.
تاریخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 | 04:01 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

✏️برخی از خدمات رضا شاه کبیر در سازندگی ایران:
احداث راه آهن سراسری ایرانزمین
تاسیس دانشگاه بین المللی تهران
تاسیس مدارس دخترانه و دانشسرای عالی بانوان
تاسیس سازمان زنان کشور
تاسس رادیو تهران
تاسیس بانک ملی ایران
تاسیس کاخ دادگستری و قوه قضاییه ایران
زنده کردن زبان پارسی و واژه نامه ایرانی
تشکیل ارتش شاهنشاهی ایران
تشکیل نیروهای دریایی و هوایی
تاسیس دانش سراها و موسسات آموزشی
تشکیل موزه ی خزانه جواهرات ایران و پشتبانه اسکناس
تشکیل اولین فدراسیون ورزشی المپیک ایران و فدراسیون فوتبال ایران
تاسیس سازمان غلات و محصولات کشاورزی
اتحاد قوم های ایران و تشکیل شاهنشاهی بزرگ ایران
ورود خودرو به بازار مردمی و تشکیل اولین سری تاکسی های تهران
ساخت خیابان های بزرگ و مهم سپه و ۱۷ شهریور و ......
برچیدن بلدیه ی شهری قاجاریه و تاسیس شهرداری
تاسیس ژاندارمری و شهربانی کل کشور
متحد کردن وضعیت روحانیون و لباس های مخصوص دینی
نهضت عظیم سواد آموزی شهر ها و روستا های کشور

برخی از خدمات #محمد_رضا شاه:
ملی کردن آب‌های کشور
تحصیلات رایگان و اجباری
ملی کردن جنگل‌ها و مراتع
تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران
بنیان‌گذاری سازمان خدمات اجتماعی
تأسیس شرکت هواپیمایی ایران (هما)
سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
تأسیس اوپک (اتحادیه صادرکنندگان نفت)
پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
به‌ عضویت درآمدن ایران در سازمان ملل متحد
تأسیس سپاه بهداشت، سپاه دانش و سپاه ترویج و آبادانی
تأسیس رادیو و تلویزیون ملی ایران (صدای و سیمای کنونی)
مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان
تغییر مبدأ تاریخ ایران از هجری خورشیدی، به آغاز سلطنت کوروش بزرگ
ساخت میدان و برج شهیاد به عنوان نماد شهر تهران(میدان و برج آزادی کنونی)
اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
ساخت دهکده المپیک و استادیوم صدهزار نفری آریامهر(استادیوم آزادی کنونی) برای المپیک1984
تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
افزایش سطح قدرت نظامی ارتش ایران به یکی از نیرومندترین قدرت‌های نظامی جهان(پنجمین ارتش قدرتمند)
تأسیس دانشگاه‌های آریامهر(صنعتی شریف)، ملی ایران(شهید بهشتی)، پلی‌تکنیک تهران(صنعتی امیرکبیر)، هنر تهران، پهلوی شیراز (شیراز)، فردوسی مشهد، و دانشگاه اصفهان
و....................تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


به همه کسانی که می توانند صدای من را بشنوند می گویم که :

ناامید نباشید ...!!

تنفر در انسانها از بین خواهد رفت
و دیکتاتورها خواهند مُرد
و قدرتی که آنها از مردم گرفته اند به مردم باز خواهد گشت ،

تا مادامی که انسانیت نمرده است ،
آزادی از بین نخواهد رفت ...!!

یک دیکتاتور کلا برای مردمش ترسناک است،
و دیکتاتور تنها از یک چیز مردم می ترسد :

آگاهی ...!!


////دیکتاتور بزرگ\\\\
"چارلی چاپلین"
تاریخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 | 03:48 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
پس از انتشار عکس برهنه یک زن جوان ایرانی در میان شش مرد زائر عراقی در یک مهمانسرای شهر مشهد یادداشتی از محمد نوری زاد منتشر شد که خطاب به این زن جوان نوشته بود دخترم به صورت من تف بیانداز. من نیز به سهم خود شرمسارم و بیجا نیست اگر این زن جوان به سیمای من نیز آب دهان پرتاب کند که از کرده خود پشیمانم و در نوجوانی سپاه لشکر اسلامیونی بودم که کشور را به جایی رساندند که بتدریج  تایلند جهان اسلام شود. چرا که هر چه بود قرار نبود بعد از ۳۷ سال، زنان و دختران محروم این اقلیم ثروتمند  فقط برای تامین معاش "تن فروشی که نه" طفلک ها به سکس جمعی رضایت دهند یا در شهر های مذهبی به صورت هفتگی به گروهی از زائران مرد کرایه داده شوند که احتمالا اندکی بیشتر پول می پردازند.

جا دارد این زن جوان به سیمای  تولیت آستان قدس رضوی "نماینده ولی فقیه در استان خراسان"  عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت تف بیندازد که اداره صدها میلیارد اموال منقول و غیر منقول آستان قدس رضوی را در سراسر کشور را از ۳۷ سال پیش در کنترل دارد "اما روزنامه گاردین بنا بر گزارش خبرنگارش با انتشار گزارشی با  تیتر:
نماز، غذا، سکس و پارک آبی،  
محترمانه شهر مشهد را فاحشه خانه جهان تشیع معرفی می کند. جا دارد به سیمای علمای مشهد و قم آب دهان پرتاب شود که  سکوت آنان در قبال این همه بی عدالتی و ظلمی که در حق مردم یی پناه، بویژه زنان بی سرپرست می شود حاکی از این است  که بیوت یا مرعوبند و یا از این به هم ریختگی منافعی نصیب آنها می شود.  

 یکی از همین زنان ایرانی  کمی آن طرف تر در یکی از کلوپ های شبانه دوبی به خبرنگاری گفته بود که فکر می کنید از سر رضایت و انتخاب شب را تا صبح با  مردان عرب و هندی و کره ای می گذرانم. اگر در اینجا کار نکنم یک ماه دیگر بچه های من در تهران باید کنار خیابان بخوابند.

 بسیاری از ساکنان اربیل عراق هم طی چند سال اخیر شاهد خود فروشی موج زنان ایرانی هستند. قبل از رونق گرفتن بدن فروشی زنان و دختران ایرانی در اربیل، موج آن ابتدا در میدان تقسیم و آکسار استانبول آشکار شد و اندکی بعد در کردستان عراق گسترش یافت.

شاید تجارت سکس زنان ایرانی در اربیل "ترکیه" دبی یا حتی در جنوب شرق آسیا مستقیما به  هیچ نهاد و مسئولی ربط نداشته باشد اما نمی توان آستان قدس رضوی را نسبت به آنچه در  خراسان می گذرد پاسخگو و مسئول ندانست. آستان قدس بزرگترین نهاد مالی ایران پس از دولت رسمی است که ارزش ثروت ثابت و در گردش مالی  آن از بنیاد مسنضعفان و بسیاری از کشورهای کوچک جهان نیز بیشتر است. آستان قدس مالک ۹۰ درصد اراضی استان خراسان و مالک ۴۳ درصد اراضی کشاورزی مشهد است. آستان قدس با حدود ۱۵ مجتمع کشت و صنعت ۵۰ شرکت تجاری و سود صدها میلیارد تومانی ناشی از زیارت سالیانه ۳۰ میلیون نفر در استان خراسان یکی از بزرگترین بنگاههای مالی منطقه خاورمیانه است که با میلیاردها  دلارثروت، معاف از مالیات وحسابرسی است. یعنی، ثروتی که نه دولت بر آن نظارت دارد، نه گزارش رسمی از آن به اطلاع عموم می رسد و  نه درآمدهای آن در جایی گزارش می شود. گردش مالی بسیار سنگینی که فقط گوشه ای از آن می توانست حداقل صرف تامین نان و معاش زنان محروم و  بی سرپرست و فرزندان آنها در این استان شود.

اما کاش آنچه بر گروهی از زنان بی حرفه و بی پشتیبان شهر ثروتمند مشهد می رود  فقط به تن فروشی خلاصه می شد و با صیغه های هفتگی و ماهیانه زوار پولدار پایان می یافت.  چرا که  تن فروشی به عنوان  شغل پست وبی آینده  آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی در ردیف پایین ترین رده های شغلی، با اغماض در بسیاری از کشورها اگر نه مورد پذیرش که مورد سکوت قرار گرفته است. اما حتی خرید یا فروش بدن  یک زن  د در عین بی قانونی،  در چهار چوب اخلاقی دون ترین و بی پرنسیب ترین آدم ها نیز باز هم اصولی دارد که حتی در فاحشه خانه ها نیز رعایت می شود و نادیده گرفتن آن ستم مضاعفی بر زن تن فروش به حساب می آید .یکی از همین چهارچوب های نانوشته، مذموم بودن سکس جمعی است یا واگذاری  یک زن همزمان به چندین مرد. اینکه همزمان پنج مرد (به علاوه عکاس) در تصویر مهمانسرای مشهد با یک زن در سوئیتی قرار می گیرند حاکی از فراگیر شدن نوعی از بدن فروشی در مشهد  است  که حتی در مراکز فحشا آن را مضموم. می شمارند اما در اراضی استان قدس رضوی جریان دارد


بزن باران که دین را دام کردند....
شکار خلق و صید خام کردند....
بزن باران، خدا بازیچه ای شد....
که با آن کسب ننگ و نام کردند....


https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBgتاریخ : یکشنبه 18 مهر 1395 | 03:08 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
خیلی دوست دارم یکبار در روز 13 آبان  یا 22 بهمن یا... در مسیر راهپیمایی ضد آمریکایی یک جایگاه بزنم و گرین کارت اقامت در آمریکا را به تعداد محدود بین تظاهرکنندگان توزیع کنم ، ببینم چه اتفاقی میافته؟

مطمئنم که در هجوم ملت خودجوش و همیشه در صحنه تعداد کشته ها و زخمی ها کمتر از حادثه منا در حج  نخواهد بود.!

https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBgتاریخ : سه شنبه 6 مهر 1395 | 03:21 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
رجبعلی هوایی معروف به رجب علی صراف از تجار بنام شیراز بود، مغازه اش در نبش ورودی بازار وکیل بود کارش حواله دادن پول و صرافی بود و البته پول با دو درصد سود به افراد نیازمند هم وام میداد، عوام او را نزول‌خوار میگفتند، بالاخره هوایی عزم زیارت کعبه میکنه و برای حساب اموال به علما مراجعه میکنه ....
میگویند : پول شما از راه صحیح بدست نیآمده و حرام هست و قابل محاسبه و کسر خمس و زکات نیست ! و در حقیقت جوابش کردند و گفتند حق نداری مکه بروی! و سپس وی بجای سفر حج  با هزینه شخصی درمانگاهی در فلکه مصدق شیراز بنا نمود که تمام موارد پزشکی و درمانی و دارویی در آن رایگان بود در سال ۱۳۵۸مومنین انقلابی گفتند این درمانگاه نجس هست و حرام چون از پول ربا ساخته شده و درمانگاه فوق با آن همه تجهیزات و وسایل تخریب و به توالت عمومی تبدیل گردید و هم اینک توالت نیز به پارکینگی متروکه تبدیل شده ! ای کاش میشد رجب علی خان سر از خاک بردارد و۲۷ تا۳۸درصد سود را که نامش نزول هم نمی باشد راببیند! @Mardanegiihttps://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBgتاریخ : سه شنبه 6 مهر 1395 | 03:19 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


تاج‌محل از پرآوازه‌ترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوهی است که در نزدیکی شهر آگره و در ۲۰۰ کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده ‌است و یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا به‌شمار می‌رود.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 42170
چیدانه: تاج‌محل از پرآوازه‌ترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوهی است که در نزدیکی شهر آگره و در ۲۰۰ کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده ‌است و یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا به‌شمار می‌رود. این بنا به دستور شاه‌جهان، پنجمین امپراتور گورکانی هند به منظور یادبود همسر ایرانی‌تبارش، به نام ارجمند بانو بیگم مشهور به ممتاز محل که در سال ۱۶۳۱م در سفری جنگی به ‌هنگام وضع حمل فوت کرد بنا شده ‌است. خود شاه‌جهان نیز بعدتر در همان‌جا به خاک سپرده شد. همان‌طور که مشخص است، نام این بنا، ایرانی است. این ساختمان بر پایه مخلوطی از معماری ایرانی، هندی و اسلامی بنا شده ‌است. با ما همراه شوید و در تاج محل گشتی بزنید.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

تاریخ‌نگاران آن دوران، از این بنای یادبود با نام «روضه ممتاز محل» یاد کرده‌اند و برخی بر این نظرند که «تاج محل» مخفف «ممتاز محل» است. «پیتر ماندی»، جهانگرد اروپایی سده ۱۷ میلادی نیز در نوشته‌هایش از «تاجِ محل، ملکه دربار گورکانی» نام می‌برد. آغاز ساخت تاج‌محل سال ۱۶۳۲م (۱۰۴۲ ش) بوده و در سال ۱۶۴۷م (۱۰۵۷ ش) تکمیل شده ‌است.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

احمد لاهوری و برادرش استاد حمید لاهوری (سده یازدهم هجری) سرمعماران ایرانی سازنده تاج‌محل در هندوستان بوده‌اند. در برخی متون نیز از عیسی‌خان شیرازی و امانت‌خان شیرازی طغرانویس، که هر دو ایرانی بوده‌اند نام برده شده ‌است، که گویا خوشنویسی کتیبه‌های در و دیوارهای تاج‌محل به امانت‌خان واگذار شده ‌بوده ‌است.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

گیوین هامبلی، نویسنده کتاب «شهرهای هندوستان گورکانی»، می‌نویسد که ریشه‌های ایرانی تاج‌محل، نخستین و پایدارترین برداشتی خواهد بود که یک دانش‌پژوه رشته معماری اسلامی با دیدن این بنای یادبود حاصل می‌کند. به نظر او، تاج‌محل نمونه‌ای از معماری صفوی است و در واقع، نمایانگر حد اعلای نبوغ ایرانی در هنر معماری در خاک هند است. هامبلی با استناد به سخنان هرمان گوتز، کارشناس تاریخ هنر، می‌افزاید: «تاج‌محل از بهترین نمونه‌های معماری است که با ذوق و سلیقه صفوی انجام شده ‌است.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

در تاج‌محل موارد معدود انحراف از ارتدوکسی هنری صفوی را می‌توان مشاهده کرد که شامل «چتری‌های راجپوتِ» پیرامون گنبد و تفاوت‌هایی در تناسب میان گنبد و پایه آن می‌شود. گلدسته‌ها هم که احتمالا با الهام از آرامگاه «محمود خلجی» در «ماندو» ساخته شده‌اند، اندکی متفاوت‌اند. از غرایب روزگار است که که یکی از «عجایب جهان» که کمترین ارتباط را با هنر گورکانی (مغولی) دارد، به نمونه کلاسیک و نماد تمدن گورکانی تبدیل شده‌است.» گفتنی است تاج محل از سال ۱۹۸۳ جزو میراث جهانی یونسکو درآمده و در نظرسنجی بزرگ جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی که در ۸ ژوئیه همان سال نتیجه آن اعلام شد این بنا در شمار یکی از عجایب هفتگانه جهان در دوران حاضر شناخته شد.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

حال كه به طور كلی با این بنا آشنا شدید می‌خواهیم ۱۰ نكته جالب توجه را در مورد تاج‌محل با شما درمیان بگذاریم:

۱.   گفته می‌شود برای ساخت این بنا بیست هزار کارگر، استادکار، معمار، سنگ‌تراش، نقاش، فلزکار و جواهرتراش به ‌مدت بیست و دو سال از نقاط مختلف آسیا به‌خصوص ایران، شبه قاره هند، آسیای میانه و آناتولی شرکت داشته‌اند.

۲.  شاه‌جهان قصد داشت برای خود نیز آرامگاهی در کران دیگر «رود جمنا» و برابر آن بسازد و این دو بنا را با پلی به یکدیگر متصل سازد به ‌نشانه آنکه پیوند او و همسرش از جریان زمان هم در می‌گذرد. قرار بود که بر خلاف نمای تاج‌محل که از مرمر سفید است، آرامگاه شاه از مرمر سیاه باشد. اما سرنوشت بر این شد که آرامگاه دوم هرگز برپا نشود و شاه در کنار همسرش آرام گیرد.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

 ۳.  بنای تاج‌محل در ساعات مختلف روز رنگ‌های متفاوتی به خود می‌گیرد به طوری كه در هنگام صبح به رنگ صورتی، در عصر به رنگ سفید شیری، و در شب وقتی نور ماه روی آن می‌افتد به رنگ طلایی است. گفته می‌شود استفاده از چنین ایده‌ای در این بنا نشان‌دهنده ذات تغییرپذیر انسان است كه این مسئله در اخلاق و رفتار همسر شاه‌جهان كاملا نمود داشته است.

۴.  طراحی و اجرای این بنا ۱۷ سال به طول انجامیده است.

۵.   به نوشته تاریخ‌نگاران، شاه‌جهان در پی درگذشت محبوب‌ترین همراه زندگی‌اش خلعت شاهانه‌اش را به عبای سفید عوض کرد و یک سال سوگوار بود. شاهی که قبلا برای توسعه دامنه سلطنتش خون فراوانی ریخته بود، گوشه‌نشین شد و برای مدتی دخترش «جهان‌آرا» به امور دولتداری پرداخت. روایت حاکی است که موهای سیاه شاه جهان طی یکی دو ماه سوگواری سفید شد.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

 ۶.  در دو طرف بنای اصلی دو بنای کوچک‌تر و قرینه به‌ چشم می‌خورد که در سمت غرب یک مسجد سه‌گنبدی وجود دارد که از ماسه‌سنگ (قهوه‌ای مایل به قرمز) ساخته شده و در شرق بنایی است که زمانی از آن به عنوان مهمان‌سرا به کار می‌رفته‌ است.

۷.  هر چهار وجه تاج‌محل به صورت قرینه ساخته شده‌اند و در طراحی آن از اصول تقارن در معماری به زیبایی استفاده شده است.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

  ۸.  تاج‌محل آرامگاهی است با ۵۸ متر بلندی، ۵۶ متر پهنا که روی یک تخته عظیم ۱۰۰ متر در ۱۰۰ متر مرمرین ساخته شده ‌است. این بنای بزرگ، در یک باغ پهناور ۱۸ هکتاری قرار دارد، که در مرکز این باغ یک نهر آب طولانی وجود دارد که به شیوه باغ‌های ایرانی ساخته شده ‌است.

تاج محل و نشانه های معماری ایرانی

 ۹.  از بیش از هزار فیل برای جابه‌جایی و حمل و نقل مواد و مصالح مورد نیاز ساخت تاج‌محل استفاده شده است.

 ۱۰.  در طول شورش‌های سال ۱۸۵۷ در هند بسیاری از سنگ‌های قیمتی این بنا توسط انگلیسی‌ها از دیوارهای تاج‌محل جدا شد.


تاریخ : چهارشنبه 31 شهریور 1395 | 04:25 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
نتیجه تصویری برای تمدن
میگویند ایران 2500سال تمدن دارد✔️
دوستان ما 2500سال تمدن نداریم✖️

بلکه ما در 2500سال پیش متمدن بودیم●
https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBg
نتیجه تصویری برای تمدنتاریخ : چهارشنبه 31 شهریور 1395 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


رسانه‌های آمریکایی: سو استفاده میلیونر ایرانی از کمک هزینه دولتی تهیه غذا
 


رسانه‌های محلی در ایالت اوهایو از سو استفاده یک تاجر میلیونر ایرانی و تقلب او برای دریافت کمک هزینه دولتی خرید غذا خبر می‌دهند.
علی پاسکال محوی متهم است که با تقلب در اعلام میزان درآمد خود از کمک ماهیانه مربوط به افراد کم درآمد سال‌ها استفاده کرده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
آقای محوی که 65 سال دارد فرزند ابوالفتح محوی از شاهزادگان قجری و پدر صنایع هلی‌کوپتر سازی ایران است که در دوران محمدرضا شاه پهلوی واسطه چند مورد معاملات اسلحه بین دولت ایران و صنایع تسلیحاتی آمریکا بود.

پلیس اوهایو گفته در بازرسی از محل اقامت آقای علی پاسکال محوی در شهر سنت لویسیا در ایالت اوهایو که ملکی میلیون دلاری است اسناد مالیکت املاکی با ارزش بالغ بر 110 میلیون دلار و همچنین هزاران دلار وجه نقد یافته است.
 این در حالی است که این میلیونر ایرانی تبار دست کم در 2 سال گذشته با تقلب در اعلام میزان درآمد و دارایی خود همواره از کمک هزینه دولتی برای تهیه غذا (فوود استمپ) استفاده کرده است.
مقامات ایالتی می‌گویند او همچنین مالک یک قایق تفریحی و هواپیمای اختصاصی است.
دادستان اوهایو که حکم قضایی لازم برای بازرسی از خانه این فرد را صادر کرده به روزنامه‌نگاران گفته:
 «این بسیار ظالمانه است که فردی که در خانه‌ای میلیون دلاری زندگی می‌کند، اصطبل نگهداری از اسب‌های اصیل دارد و ماشین‌های لوکس اروپایی می‌راند، از کمک‌های دولتی استفاده کند.»
آقای محوی دست کم متهم است بارها کمک هزینه 300 دلار در ماه برای تهیه غذا دریافت کرده و همچنین هزاران دلار هزینه‌های درمانی همسر و فرزندانش را به عهده دولت گذاشته است. در صورت اثبات تقلب ممکن است اداره مالیات ایالات متحده نیز بر علیه وی شکواییه ای صادر کند.
آقای محوی اتهامات علیه خود را به شدت رد کرده و گفته این درست است که او یک شاهزاده و از خانواده‌ای سلطنتی در گذشته ایران است
ولی سال‌هاست در آمریکا زندگی می‌کند و مطابق با قوانین محل اقامتش از خدمات دولتی به افراد کم بضاعت استفاده کرده است.

 او می‌گوید میلیونر نیست و آنچه به عنوان اسناد دارایی او مطرح شده فقط املاکی است که برای او ایجاد درآمد نمی‌کند.

این جنجال از وقتی آغار شد که در ماه فوریه گذشته واریز مبلغ کمک هزینه غذا به حساب آقای محوی قطع شد و او به این قطع واریز اعتراض کرد.
 در نتیجه این اعتراض و بررسی وضعیت وی مشخص شد او میلیونر بوده و تا کنون به ناحق کمک هزینه دریافت کرده است.

این درحالی است که بر اساس اسناد حساب‌های بانکی خانواده محوی ماهانه بالغ بر 8500 دلار درآمد داشته و همچنین از کمک‌های خیریه یک کلیسای محلی نیز استفاده می‌کرده است.

سو استفاده برخی خانواده‌های ایرانی در آمریکا از خدمات و حمایت‌های دولتی ویژه برای افراد کم درآمد موضوعی جدی است که بارها باعث شده تا کوشندگان اجتماعی ایرانی‌تبار به سودجویان در مورد ادامه این روند هشدار دهند.
این کوشندگان اجتماعی معتقدند برخی سو استفاده‌های ناشی از خساست و سودجویی ایرانیان آمریکا در استفاده از قوانین حمایتی در آمریکا، شرایط را برای دیگر هموطنانی که به حقیقت نیازمند کمک هستند سخت و سخت‌تر کرده است.
تاریخ : یکشنبه 28 شهریور 1395 | 03:06 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
اولین سال بدون حاجی مباركامسال چه خوب گذشت ،نه تجاوزی ، نه بی احترامی ،نه بی حرمتی ،نه ارز چند میلیاردی از كشور خارج شد ،نه گوسفندان بی زبان برای دور ریختن ذبح،نه تاجران عرب هجوم ایرانیان را در مال ها دیدند و نه آسمانی به زمین آمد شیطان هم با اینكه سنگش نزدیم به مانند همان شیطان سنگ خورده كینه دارد ..... چه زیباتر خواهد شد سال بدون حاجی وقتی كه با ازدواج دوجوان حاجی شویم یا به ساخت پناهی برای كودك یتیم یا آنكه درد مادری را كم كنیم از پی حقارت ناتوانی ادامه زندگی یا درد پدری را در پی نداشتن هزینه عمل جراحی و شاید ساخت پلی برای نگه داشتن انگشتان كودكان روستای گاودانه و یا تجهیز مدرسه ای برای دوباره نسوختن دسته گلهایی ایران زمین در روستای درودزن كه زیبایی علم را با بی مسئولیتی ما به نادانی سپردند و یا ایجاد لحظه ای دلخوشی برای بچه های كار ایران زمین و یا .....گاهی وقتا عمل اتاتورك در ذهنم تردد میكند و به این می اندیشم كه مسلمانی كه همسایه اش نیازمند باشد و شب به خواب رود مسلمان نیست پس چطور حج بر او واجب؟

تاریخ : یکشنبه 28 شهریور 1395 | 03:03 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
‌فرهنگ ما ایرانیان روز کاشتن درخت
(سرو ۴۰۰ ساله )

فرهنگ اعراب کشتن گوسفند

اگر میخواهی با کشتن یک گوسفند
اتفاقی خوب برات رقم بخوره...

پس بهتره گوسفند درون خودت را
قربانی کنی

https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBgتاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1395 | 03:31 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تن ها حراج ...
پرده ها پاره ...
 خواسته ها شهوت آلود ...
نگاه ها پر از هوس ...
عشق در پول ...
عشق در صدای فنر تخت ها ...
عشق در ماشین ها ...
عشق در تعداد عمل ها ...
هه ...
چه تلخ ...
من عاشقم ، تو عاشقی ...
لیلی و مجنون هم عاشق بودند ...
الحق که جای لیلی و مجنون در همان افسانه هاست ...
هی !لیلی !!! همان جا بمان ...
این جا نسل مریم را به کثافت کشیدند ...
 هی ! مجنون !!! هرگز از افسانه هایت بیرون نیا ...
این جا خواهر و مادر ناموس هستند ...
ناموس دیگران ...
بدن ...
هوس ...
 عشق بازی ...
 اینجا "زن" "مرد" که نه دیگر وجود ندارد ...
اما نر و ماده ها هم این جا ...
نام نر و ماده را به گند کشیدند.....
 بوی گند خیانت تمام شهر را گرفته…!
 مردهای “چشم چران”
زن های “خائن”
پسرهای “شهوت ران ”
دخترهای “پول پرست”
 پس چه شد آدمیت؟؟؟
چیدن یک سیب و اینهمه تقاص؟!!!!!!

https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBgتاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1395 | 03:31 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ساپۇرٺــــ ۷ ٺــــۇمڹ
ماڼٺــــۇ جڵو باز ۳۰ ٺــــۇمڹ
شاڸ نخــــے ف ٺــــۇمڹ
هـــه ېه دافـــــــــــــ عاڵـــے شدے
؟? یه نصیحٺــــ برا پسرااا                                    
••●دنبآل دختــَرے برید ڪه  شــَلوآر مآرڪ بپوشہ ؛
نہ سآپـــورت هفٺـــــ ٺومنــے ..??

••●ڪــَتونے مآرڪـــ بپوشہ تآ آخـَـر دنیــآ بآهآٺـــــ بیــآد ؛
نــَـہ ڪــــفش دہ سآنتے ڪہ اگہ مآشیـڹ ندآشتے بپیچـوندٺـــــ ..??

••●مآنتــو  ســآدہ و شیڪــ بپوشہ ڪہ
خیآلت رآحـَـت بآشہ وقتے بیــروڹ خونـَـس ؛
نــہ مآنتــــو جلــوبآز و جلفــــــ ڪہ تـَـنت بلــرزہ وقتے یہ متـــر ازت دور میشہ ..??

••●دنبــآل دختــَــرے بریـد ڪہ هولـــــت بدہ تو زندگے وبخواداقاااااش باشے؛
نہ دختـــَــرے ڪہ بآ گیـردآدنآ و مخآلفـَـتآش ،،
جلــو پیشرفتتــــــو بگیرہ وبشـــے زیدش ..??

••●دنبـآل دختـَـرے بآش ڪہ سـَـر سفـرہ خآنوآدش نشستـہ ؛
نہ دختـَـرے ڪہ با هراشغالی توسفره خونه نشسته....

https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBg


تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1395 | 03:30 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
میدانید چرا بهترین کشور دنیا ایرانه  به این دلیل دینی که با خوردن آب در ملاعام به خطر بیفته،
 ولی خوردن حق مردم تکونش نده،
 دین نیست،
توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص...

ﻧﺰﺩﯾﮏ ٣٨ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ...

٨ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ...

15 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ...

ﭼﻪ حکمتیه ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ...

ﺩﺑﯽ ، مركز تجاری ﺁﺳﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ...

ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ...

ژاپن کل بازار الکترونیک جهان رو به خودش اختصاص میده...

ﻗﻄﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ...

ارمنستان اولین درآمدش صادرات برق به ایران میشه...

تایلند اولین مشتری توریستش ایرانیها میشن...

اسپانیا زعفران ایران رو میگیره و اولین درآمدش صادرات زعفران به دنیا میشه...

اونوقت......

ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ...

ﺗﻮ ﺻﻒ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ...

كجای ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

اگر خرمشهر را خدا آزاد كرد،
بگذارید فلسطین را هم خدا آزاد كند...

مگر خدای ما با خدای آنها فرق میکند؟

در ایران باستان ٬ هنگامی کودکی به دنیا می آمد ٬ درختی در زمین می کاشتند
اکنون که کودکی زاده می شود ٬ خون حیوانی را به زمین می ریزند...

بزرگترین حقارت تاریخ، یخ زدگی مغزانسانهاست...


مرغ نخورید ، هورمون دارد...

سوسیس کالباس نخورید ، نیترات دارد...

لبنیات نخورید پالم دارد...

آبلیمو صنعتی نخورید آب لیمو ندارد...

آب معدنی نخورید مواد نگه دارنده خطرناک دارد...

شیر نخورید وایتکس دارد...
 
سیب رو باپوست  نخورید مواد سرطانزا دارد...

برنج نخورید آرسنیک دارد...

بنزین ما سرطان زاست...

اصلا هیچی نخورید چون مملکت صاحب ندارد...

شهربازی نروید ، اگر می روید وسایلش ایمن نیست...

هواپیما تا مجبور نشدید سوار نشوید...

توی تهران نفس نکشید و از خونه بیرون نروید چون پارازیت سرطانزاست...

سرطان هم نگیرید،چون احتمالاً مورد اسیدپاشی قرار می گیرید...

از طرف دیگر برق کم مصرف کنید تا ما صادرش کنیم...

گرم بپوشید گاز زیاد مصرف نکنید،
 برایتان خوب نیست ما صادرش می کنیم...

ماشین خارجی گران است نخرید ،
لگن ساخت داخل را گران بخرید برایتان خوب است امکان رفتن به بهشت را زودتر برایتان فراهم می کند...

فقط "بچه زیاد بزایید" چون ایران جای خوبی است...

ربا و نزول خواری حرام ترین اعمال است اما اگر بروید از بانک انصار (بانک سپاه) وام با بهره ۳۵ درصد بگیرید حلال می شود...

صدا و سیما آلات موسیقی را از پشت در و دیوار و ۶ گلدان نشان می دهد چرا که می گویند نمایش آلات موسیقی حرام است،
اما اگر ۱۲۰ هزار تومان بدهید و بروید کنسرت برج میلاد آن موقع حلال می شود...

سرزمین عجایب اینجاست که هر حرامی با پول حلال می شود...

اگر فقرا جایی جمع شوند ، می شوند "باند" ،

اما اگر ثروتمندان جایی جمع شوند می شود "جلسه" ،

اگر فقیر دزدی کند ، می شود "سرقت" ،

اما اگر ثروتمند دزدی کند ، می شود "اختلاس" ،

در دنیایی که حتی مفاهیم هم با مقدار پول که در جیب است ، عوض می شود ، به دنبال ( عدالت ) هستیم ؟؟؟

تاریخ : دوشنبه 1 شهریور 1395 | 07:17 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
این دخــــترایی که چشماشون هرروز به آبی  و... عسلی و خاکستری

 و تغییر نمیکنه ... و همیشه یه رنگه !!

اینایـــی که اسپورت می پوشن جا "کالج" و پاشنه بلند !

اینایی که هیچ وقـــــــــت نگران پاک شدن رژ لبشون نیستن !

اینایی که موهاشـــــــــــون همیشه یه رنگه !

اینایی که همیشه با حجابن با حیا و باوقارو نجیبن!

اینایی که فرت و فرت سمفونی "ایـــش" "ایـش" راه نمیدازن.

این دختــــــرایی که هیچ وقت "خَـزه" و "جواده" نمیاد تو دهناشون.

ایـــــن دختـــرایی که تنهایی رو به با ی پسر بودن ترجیح میدن

پــــــول و مــــاشین و قیـــــافه واسَشــــون مهــــــم نیســــــــــت

قـــــــــــدر اینا رو بدونید، اینا خیـــــلی خوبن حیفن خیلی خانومن!

تاریخ : دوشنبه 1 شهریور 1395 | 07:16 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
سر سطر بنویس.......؟؟؟
جوانها در زندان ....!!
دختران حامله ،........!!
مادران دق مرگ ........!!
پدران سگ دو برای نان......!!بنویس.........؟؟؟
بابا نای، نان دادن ندارد، بابا کار ندارد...!
بابا سهمی برای استخدام ندارد...!بنویس .......؟؟؟
آن بچه سرطان دارد....!
هزینه هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومان است،
خانه ی آنها پایین شهر است ،
اشک چشمهای مادرش مروارید دارد ،بنویس......؟؟
تلاش ما بی ثمر است !
صاحب خانه بابا را جواب کرد...!
حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود ، اما...؟
بابای من پول قبض آب و برق را ندارد.!بنویس......؟؟؟
نماز قضا دارد....... اما سفره ما غذا ندارد...!
بنویس......؟؟
اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند اما ...،
سقف خانه ما چکه میکند....!


بنویس.......؟؟؟
پسر همسایه ما از گرسنگی "مرد" ...! اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند..!بنویس......؟؟؟
در سرزمین من همه..؟؟
یا سنگ میفروشند ...!
یا سنگ میزنند ....!
یا سنگ می اندازند ...!
یا سنگ دل اند ...!


بنویس.......؟؟
مادران داغ دارن !
پدران بیمار !
بنویس ......!!
پدر "60"ساله ام نگهبان ویلای اقازاده "20" ساله شده است ،


جوان هایمان از سر نیاز ادعای عاشقی می کنند !
دختر هایمان از نداری خود را الوده هوس نامردان می کنند
بنویس.زندگیمان چه سخت چه آسان ولی به اجبار می گذرد !

https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBg


شروین...


تاریخ : سه شنبه 26 مرداد 1395 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395 | 04:28 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
سرکلاس بودیم استاد ازدانشجویان پرسید:این روزها شهدای زیادی رو پیدامیکنن ومیارن ایران...
به نظرتون کارخوبیه؟؟
کیا موافقن؟؟؟کیامخالف؟؟؟؟
.
.
اکثردانشجویان مخالف بودن!!!بعضی ها میگفتن:کارناپسندیه....نبایدبیارن..
بعضی ها میگفتن:ولمون نمیکنن ...گیردادن به چهارتا استخوووون..ملت دیوونن!!"
بعضی ها میگفتن:آدم یادبدبختیاش میفته!!!
.
.
تااینکه استاد درس روشروع کرد ولی خبری ازبرگه های امتحان جلسه ی قبل نبود...همه ی ما سراغ برگه هایمان رو گرفتیم .....ولی استاد جواب نمیداد...یکی ازدانشجویان باعصبانیت گفت:استاد برگه هامون رو چیکارکردی؟؟؟شما مسئول برگه های مابودی؟؟؟

استاد روی تخته ی کلاس نوشت: من مسئول برگه های شماهستم...
استاد گفت:من برگه هاتون رو گم کردم؟؟؟ونمیدونم کجاگذاشتم؟؟؟

همه ی دانشجویان شاکی شدن؟؟؟

استادگفت:چرا برگه هاتون رو میخواین؟

گفتیم:چون واسشون زحمت کشیدیم...درس خوندیم...هزینه دادیم...زمان صرف کردیم...
هرچی که دانشجویان میگفتن ...استاد روی تخته مینوشت...

استادگفت:برگه های شمارو  توی کلاس  بغلی گم کردم هرکی میتونه بره پیداشون کنه؟

یکی ازدانشجویان رفت و بعدازچنددقیقه بابرگه های ما برگشت ...
استاد برگه ها رو گرفت وتیکه تیکه کرد...صدای دانشجویان بلندشد...

استادگفت:الان دیگه برگه هاتون رو نمیخواین!!!!چون تیکه تیکه شدن!!!!
دانشجویان گفتن:استاد برگه هارو میچسبونیم...

برگه ها رو به دانشجویان داد...وگفت:شما ازیک برگه آچارنتونستید بگذرید
...وچقدرتلاش کردید تا پیداشدن...

پس چطورتوقع دارید مادری که بچه اش رو بادستای خودش بزرگ کرد ...وفرستاد جنگ...
الان منتظره همین چهارتااستخونش نباشه...
بچه اش ومیخواد حتی اگه خاکسترشده باشه...
چنددقیقه همه جا سکوت حاکم شد!!!!!!
وهمه ازحرفی که زده بودن پشیمون شدن...!!!!

تنها کسی که موافق بود ....
دختـــــــرشهیـــــــدی بودکه سالها منتظر باباشه!!!!

https://telegram.me/joinchat/DOkvrz-G8IypkS6CMk3eBgتاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395 | 04:24 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ما عاشق احمدی نژاد نیستیم. دشمن روحانی هم نیستیم. اما حرف حق زیباست.
 بخونید خیلی جالبه و منتشر کنید

تاریخ : جمعه 15 مرداد 1395 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تاریخ : جمعه 15 مرداد 1395 | 10:21 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تعداد کل صفحات : 40 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.