تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - شهـدا شرمـنده ایـم کـه..

شــهدا شـرمنــده ایــم کــه..
بعد از شما کسانی الــگوی مـا شدند..
که در مقـابل ارزش و اعتـبار شما هیـچ بودند..!
30728946839496992048.jpg
.
شهـدا شرمنده ایم کـه..
وصیت نامه و رشادت های شما در مـیان خـاطـرات خـاک میـخورند..!
75032464526129545649.jpg
و ایـن روزهـا...
افتخار بعضی ها شده که ذهنـشان از افـکار غـربی متـورم شـده باشه..!
فـلذا الـگوی ایـن افراد مـیشـوند..
سـتارگان هـالیـودی یـا افـسانه های مـاهـواره ی..!
99958432661062227408.jpg
.
شـهدا شـرمنـده ایم کـه..
فـرامـوش کـردیـم که انسان های واقعی شـماها هستید..
کـه آقایی کردید و مـا را از شر دشمـنان و متجاوزین به نـاموس حفظ کردید
24441560242569985286.jpg
.
نـه آنهـایی که برای رسیـدن بـه مـقاصـد دنـیوی خودشـان..!
حاضـرند همـدیگر را له کـنند تـا بـه اهـدافشان بـرسند..!
07854252707963566300.jpg
.
شهـدا شرمـنده ایـم کـه..
خـونـتــان را دادیــد تــا مـا غــرق آسـایش شـویــم..
65617241237697091717.jpg

ولـی بعضی ها با غـرق شـدن در آرایـش سهـام زیـبـایی خـودشـان را..
در بـورس خیـابـان ها عـرضه میـکنند..!؟
96273932726859256141.jpg
42722555184808597422.gif
.
.
گــاهـی عـزت آدم درد مـیگیـرد..!!
ایـنـجا جـشـنواره میگیرند بـنـام جشنـواره فـجـر...!
فـجـری کـه بـا خـون شهـیدان فـرش قرمز شد زیـر پای بـعضی ها..!
89046440591047838570.jpg
.
جـایی کـه بعـضی هـا ایـنگونـه هـنرشـون رو ثـابت میکـنند..!!
آرایش شدید کن و موهایت را بندار بیرون تر و با مردها قاه قاه بخند بلندتر
و بـقول خـودشان..!حالا شـدی یـک روشنـفکـر زن نــاب مامانی..!؟
42041896022780187232.jpg
.
.
در زمـان گـذشـته بـودنـد شـیر مـردانی که..
چـنان خدمـتی بـه مـردم کردند کـه همـواره تـاریخ آنهـا را..
مـورد تحـسین قـرار میـدهد..؟
24441560242569985286.jpg
.
حـالا بـیایـم زمـان خودمــان..!!
در یـک روز بـارانی یـا یـک روز هـوای آلـوده تـهران..
که آدم از استشمامش احسـاس خفـگی میـکند..!
73605722078937393129.jpg

کـافیه سـر جـاده بایستی بـرای سـوار ماشـین شـدن..!
دستـت از اشاره کـردن خسـته میـشه..!
انـگار نـه انـگار که آدم ایسـتاده سـر جـاده..!!71867467863214871144.jpg
حـالا هـمون جـاده دو قـدیم بریـم جـلوتــر..!
کـافیه یک دخــترک بـزک کـرده و کامـلا لـوکس ایستاده باشه..!!
.
هـمه بـراش 118 میـشن..!
نـزدیکتریـن راه تـا مقـصد"راهـهای فرعی"میـانبر ها..
و حتی چـگونگی وضـعیت آسفالـت منطـقه را گـوشزد میکنند به ایشون..!!
62835574174017740578.jpg
کـــجـــایی نـیــوتـــن..!!
تا بـرات ثابـت کـنم کـه جـاذبه جـنسـی چـه مـیکـند بـا بعضـی ها..!!
45397218785080378839.gif
.
کـاشکی تلاشـی کـه بعضی ها امروزه صـرف ارتـباط بـا نامحرم میـکردند..!
صـرف خـرج کـار خـودشان شـده بـود..!!
37278421420056675729.jpg
دیــــگــر امروزه..!!
روزنـامه ها پْــر نمـیشد از آگـهی استخـدام منشی خانم..
با شرایطی که..!!!
36918460483446927193.jpg


تاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 | 10:11 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.