تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - مـن و عـ ـمـ ـو ...>گــلزار شـهـدا
شـهید جهـان آرا یـادت هست بـه یارانت چه فرمـودی.؟!
بچه ها اگر شهر سقوط کرد دوباره آنرا فـتـح میـکنیـم مـواظـب بـاشـید..
ایمـانـتان سـقـوط نکـند.!
28203463550850724102.jpg
ولـی حـالا..!
خیلی ها در این زمونه هستند که ایمانشان در حال سـقوط است.!؟
شـاید هــم سقـوط کـرده..!
73676439606882472167.jpg
بعضی ها دکتری فـراموشی گرفـتند کـه شما برای چی رفتید..؟!
بعضـی ها در این زمـونه..!
ایمانـشان به قـیامت به کـنار"چـادرشان که هیـچ..!
روسری هایشـان هم سقـوط کرده..!
74222096333781305470.jpg
.
بعضـی ها هم به اسم زنـدگی در جـهان سوم..!
در حال سـقوط است حجـب"حیـا و ایـمانشان..!
04999148444470814956.jpg
.
سلام بر شما شهید جهان آرا و یارانـت که چـنان مقاومتی کردید..
که شـهر سـقوط نکـرد..
48043980877313844829.jpg

امـا ایـن روز هـا..!
ایمـان بعضـی ها بـا دیـدن یـک تـار موی رنـگ شده میـلرزد..!
52700041207089789349.jpg
بعـضی ها هـم نشـستن روی مـرز بی خیالی..
چنـان لبـاسی میپوشند که در حـد سـلاح کشتار جمـعی دل و ایمان..
بعضی ها را بر بـاد فنـا میدهد..!
89756347900829727341.jpg
.
.
راستی شـهید جهان آرا فرمـودید برای ایمـان و شعائر الهـی جنگیدیم.!
ولی نمیـدونم چرا در عـصر ما کسی نهی از منـکر کنـه..
بعضی ها باد به گلـو میندازن و منجـنیق های خودشان را پـرتاب میکنند..!
19061345099314350852.jpg
.
در ایـن روزگـار تلـخ..!
جاهلـیت البـته از نـوع مدرنـش همچون مـوشک باستـیک..
آئین و سنـت و فرهـنگ بعضی ها را از بـین برده..!
.
برخی طـعن میزنـند کـه..!
خـانم چرا خودتـو با چـادر مشکی بقچـه پیـچ میکـتی..!
یا مـیگن:هنـوز 20 سالتـه مقنـعه میپـوشی..!؟
چـرا گیر کـردی تـو افکـار عـهد بـوق..!45232276786238529420.jpg
ولـی بعضـی ها..
با کلاسـی میدانند رنـگ خـط چشـم هایشان که از
دور مشکی بودنـش را داد میـزنـد..!
.
بـا کلاسـی میداننـد آن..
آرایـش جیـغ"غـلیظ و سیاهـی مـژه های ریـمل خـورده کـه همچون..
پای عنکبـوت بـه چـشم زدن..!
48118526854172434083.jpg
و هـم چنـان حـراج زدن..
بـر مـانـده حسـاب زیـبایی خـودشان در ایـن روزهـای انـدک دنـیا..

32511285058928978372.jpg
5.gif
خـلـوت دونفـره نـوشـت..!
ذلتـنـگ کـه مـیشم از ایـن روزگـار..
مسـیر دلـم هـدایت میشـود به گـلزار شـهدا..
قـبر شهیـدی کـه خالی ام مـیکند از بغـض هایـی که راه گلویـم را مـیگیرنـد..!
.
مـن و عـ ـمـ ـو ...>گــلزار شـهـدا<...
42466756949715139268.jpg


تاریخ : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 | 10:34 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.