تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - در روزگــارهـای قـدیـم بـودنـد مـادرانـی کــه..
در روزگــارهـای قـدیـم بـودنـد مـادرانـی کــه..
فـرزنـدانـشان را آنـچـنان پـرورش دادنـد کـه..
اسـماعیـل وار آنـهـا را بـه مسـلخ عـشق فرسـتادند..
تـا سـندی بـاشد بـرای نـسل آیـنده..
کـه هر کجا نامـوس و اسـلام در خـطر باشد آنها را فدا خواهند کرد..!
05919638087832148156.jpg
.
امـــــا امــــروزه...!
نمـیدانم تـاثـیر گـردش کـره زمـین است که چرخش مواضع کردند بعضی ها..!
چـرا بعـضی هـا مـتانت و سنـگیـنی زنـان دیـروز را از یـاد بـردنـد..؟!
82826633886023197564.jpg
زنـی کـه هـفـت قـلـم آرایـش میـکنـد و بـیرون میـاید...!
و از همـون دمـه در خـونـه از مـرد هـمسایـه بـگـیر تا....!؟
و هنـگام برگـشت بـه خـونه ده ها چـشـم از ترکـیب بنـدی..
رنـگها و زیـبایش لـذت میـبرند..!
35279604809720492268.jpg
.
مـادرانی کـه بی تفاوت نـسبت بـه شـریعـت هسـتند..!
و در برخـورد بـا نـامـحرم کلی بـرای همدیگه احـساس تـرکـوندن..!
میخواهند چه نسـلی را تـحویل دهـند...!؟
31224632617945804099.jpg
.
بـه یـاد مـادرانی کـه..
مـدرک تـحصیـلی خـاصی نـداشـتند..
و مـثل بعـضی هـا لیـسانس و فوق لیـسانس هـم نداشتند..!
ولـــــی...؟
آنـقدر مقید به احکـام الهی بودند که چادرشون رو با دندون نگه می داشتند..!
یعنی ایـنکه..!حجابـشون بـراحتی بـدست نیامده..!؟
03728351451548983868.jpg
.
به مـادر دیـروز افـتخار مـیکنـم کـه...
سـواد نـداشـت امـا بـا حـیا بـود..
سـواد نـداشت امـا کوه صـبر بـود در بـرابر تـنگدستی شـوهر..!
سـواد نداشت امـا غیرتـش کـور مـیکرد چـشم هر نامحرمی را..!
99030568725370445126.jpg
.
این روزها دنیای عجیبی شده..!
میگـویند تحـصیل کـرده هستند...!
امـا یک تـرم که بالاتر میروند مانـتو و مقنعه هایشان هـم بـالاتر میـرود..!
17882970841001486035.jpg
یـک تـرم کـه بـالاتـر مـیروند..!
روابط اجـتماعی آنـها با آقـایان بـالاتـر میـرود بـه بـهانه همـکلاسی..!
75145666236110741373.jpg
عجــیب است سـر کلـاس..!
جـای بالا رفتـن عـفت و حـیا خـالی اسـت..!
و هــر روز غیـبت میـخـورد..!؟
84244085162527110650.jpg
.
اون قــدیم قدیمــا..
چشـمه سـادگی در ازدواج کـردن از زمـین می جـوشید..!
پـدر عـروس میـگفت..!
تـو داماد منی مـن شـک نـدارم..؟ نـیازی دیـگه بـه مـدرک نـدارم..!
شـود ایـن ازدواج را بـا سیـکل هـم جـلود بـرد..!
نیـازی نیـس بـه دانـشگاه آکسـفورد..!
43381070968569194656.jpg
امــروزه جالب شده..!
دعواست بر سر نرخ مهـریه و چـشـم"هـم چشـمی ها..!
خـواستگـاری کـه بـری میـگن کـه...!
بـیاور مـدرک تحصـیلی ات را..! گـواهی نـامه پی اچ دی ات را..؟
پـدر بـایـد ببـیند دکتـرایت..! زمـانـه بـد شـده جـانـم فـدایت...!
69541526270801546177.jpg
.
ایـــن روزهـا...!
نیسـت در سـر بعضـی ها از لـیلی هـوایی...!
امــــا...!
دل خوشـند بـه چـندتـا دوسـت اجـتـماعی..!
66579086336476088012.jpg
.
الــــبــتـه....!؟
نیمه گمشده ی کـه بخواهد در شبکه اجتماعی بعنوان همسر انتخاب بشه..!
محـضـری قـول مـیـدم کـه..!
عـاقـبـتش میـشود خـوانـدن صـیغه طـلاق تـوسط قـاضـی محـکمه..!
(چـون ثابــت شـدس...!)
58838107809936554264.jpg


تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 | 10:11 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.