تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - بــه چـه می انـدیشی رزمنده..!
           31282795016027766009.jpg
بــه چـه می انـدیشی رزمنده..!
بـه جـوانیت کـه بـه پای نسلی ریختـی کـه ارزش خـونت را نمی دانند..!؟
که سـاده فرامـوش کردند عهـد و پیمانـشان را..
که عکـست را می بـینند و عکـست عـمل مـیکنند..!
46431067992003215528.jpg
اینــجا مدت هاست که...!
بعضـی ها مـیخواهند ثـابت کـنند که...!؟
حـیا از مــُد افتاده..! عفت مُــرده..!
رابــطه محـرم؛نامحـرم افـسانه شـده..!
95660854771300936319.jpg
بــعضی ها هم...!
ویـتـرین زیـبـای و حیـا خـودشان را در معـرض چـشم های..
گـرسنه خـیابانـی قرار مـیدهند..!
97972321463185178480.jpg
ارزش ها انـدک؛انـدک کـم رنـگ شـدن در ایـن دوران..!
اسمش شده بود مــُد..! اوایـل بـد نبـود..!
چون تغیـیر ظاهری را نوعی تغییـر درونـی می پنـداشتیم..!
بعـد شـد آفـت غـیرت و حـیا..!
پسـرانـه اش از بالا کوتـاه شد..
دخـتـرانه اش از پـایـیـن..!
93004141721696310684.jpg
مــانتو ذره ذره آب رفت...!
حالا دیگه باید آن را بلوز نامید..!؟
43543657811959711563.jpg
چــادر هـم مانـند تورات و انـجیل امـروزی دسـتخوش تـحریف قـرار گرفت..!
آنقـدر نـازک می پـوشند بعضـی ها کـه بودنـش طعـنه ایسـت بـه نبودنش.!
بـعد هـم کـم کم تـبدیل شـد بـه چـیزی شبـیه لـباس زور بـرای بـرخی ها.!؟
75560795274252865812.jpg
به یـــاد مردانی که..!
نـه فـقط خواهر و مـادر خـودشان را جز نـاموس خـودشان میدانستند..!
بلکـه تمـام دختـران این سـرزمین را جز لاینفک ناموس خودشان میدانستند.!
و در ایـن راه.....
16121009444206498723.jpg
امـروزه برخـی ها فـراموش کردنـد رسم مـردانگـی را...!
برخـی ها بـرای فـروش محصـولات خـود در نمایشگـاه ها..!
از مانکن هـای بـزک کرده جهـت چشم نـوازی مشـتری ها اسـتفاده میکنند.!
آیـا عـرف بین الملل جای غیرت را گرفت...!
شــــاید...!؟
18929957272970388818.jpg
امـروزه دل آدم مـیگیـره از هـمـان بـظاهـر مردانـی کـه..!
روزانـه با هـزاران دختر و شـاید هـم زن میـچرخند..!
همان هایی که به پیـرزن صاحبخانه هـم چشـم دارند..!
امــــا...!
وقت ازدواجشان که رسیـد دستشان را گذاشتنـد روی پـاکترین دختران شهر.!
97142969386112077868.jpg
بعــضی هـا هــم فـکر میکـنند...!
اگر از کنـار یـک دختـر رد بـشن و متــلک نـندازن..
امتـیـاز اون مـرحلـه رو از دسـت دادن..!
60307853603920959230.jpg
آیــا ایـنها نمـی دانـند کـه..!
بدنبال غــرایز جـنسی رفـتن مــانند..!
لیسـیدن عسـل بـر روی لـبه شـمـشیر اسـت..!
73687218025339525699.jpg
هـزاران هـزاران شهید جـان خـود را فـدا کردند..!
تا ثابـت کنند حـجاب در این سرزمـین چـقدر فـدای دارد..!
هـر کـس بـاور ندارد وصـیت نامـه ها را بخـواند..!
99422704113223372417.jpg
امــا...!
برخـی ها ایـن وصیـت نامه هـا را در گـوشـه ی از تـاریخ سنـجاق کـردند..
و از یــاد بــردنـد..!
و به گـونـه ی لـباس بـر تـن مـیکنند و در مـلا عـام قـدم مـیزنـند..!
که میشـوند الـت قـتاله بـرای دل جـوونا..!
52765282702920863813.jpg
گـاهی اوقــات فـکر میکـنم..
شیـطان با گنـدم ما را چیـز خـور کرده..!
و گـرنه خـلیفه خـدا باشـی و انـقدر بـی چشـم و رو..!
30138122115549475028.jpg


تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 | 10:09 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.